VRM ieško naujo generalinio inspektoriaus
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) ieš­ko nau­jo ge­ne­ra­li­nio ins­pek­to­riaus.

Kon­kur­sas skel­bia­mas, nes da­bar­ti­nis VRM ge­ne­ra­li­nis ins­pek­to­rius Gied­rius Ci­ni­nas į šias par­ei­gas bu­vo per­kel­tas tik esant tar­ny­bi­niam bū­ti­nu­mui.

Mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo BNS, kad mak­si­ma­liai G.Ci­ni­nas šias par­ei­gas ga­lė­tų ei­ti iki 2020 me­tų, ta­čiau „iš­ny­kus tar­ny­bi­niam bū­ti­nu­mui ga­li bū­ti bet ka­da grą­žin­tas į sta­tu­ti­nio vals­ty­bės tar­nau­to­jo par­ei­gas“.

Į VRM G.Ci­ni­nas bu­vo per­kel­tas iš Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pa­ta­rė­jo par­ei­gų.

Mi­nis­te­ri­jos ge­ne­ra­li­nis ins­pek­to­rius pa­de­da vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui už­ti­krin­ti ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ją ir kon­tro­lę mi­nis­te­ri­jos, jai pa­val­džių įstai­gų veik­lo­je. Taip pat jis tu­ri pa­dė­ti spręs­ti VRM ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­da­li­nių, mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų dar­buo­to­jų tar­ny­bi­nės ir draus­mi­nės at­sa­ko­my­bės klau­si­mus.

Kon­kur­so rei­ka­la­vi­muo­se skel­bia­ma, kad no­rint tap­ti VRM ge­ne­ra­li­niu ins­pek­to­riu­mi rei­kia tu­rė­ti so­cia­li­nių moks­lų stu­di­jų sri­ties tei­sės kryp­ties aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį ar­ba jam pri­ly­gin­tą iš­si­la­vi­ni­mą, taip pat tu­rė­ti ne ma­žes­nę kaip tre­jų me­tų tei­si­nio dar­bo ar tre­jų me­tų dar­bo tar­ny­bi­nių nu­si­žen­gi­mų ty­ri­mo sri­ty­je pa­tir­tį.

Par­aiš­kas da­ly­vau­ti kon­kur­se ga­li­ma pa­duo­ti iki lie­pos 29 die­nos.