VRM įdarbins daugiau psichologų
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja svars­to jai pa­val­džio­se sta­tu­ti­nė­se įstai­go­se steig­ti psi­cho­lo­go eta­tą, jei­gu įstai­go­je yra nuo 301 iki 600 par­ei­gū­nų.

Mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mais, to­kiu at­ve­ju vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je rei­kė­tų įsteig­ti ma­žiau­siai 20 psi­cho­lo­gų eta­tų. Jie bus stei­gia­mi dau­giau­siai Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bo­je ir Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­te.

„Tu­rės at­si­ras­ti ma­žiau­siai dvi­de­šimt psi­cho­lo­gų. Dau­giau­siai jų Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bo­je, kur dir­ba per 3000 žmo­nių, ir Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­te, ku­ria­me yra 3500 žmo­nių“, - BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas sta­tu­ti­nės tar­ny­bos klau­si­mais Vy­tau­tas Ba­kas.

Pa­klaus­tas, ar psi­cho­lo­go pa­gal­ba bus prie­ina­ma as­me­nims, ku­rie dir­ba įstai­go­se su ma­žes­niu nei 301 as­mens per­so­na­lu, V.Ba­kas tei­gė, kad to­kių įstai­gų dar­buo­to­jai bus ra­gi­na­mi kreip­tis į di­des­nes kai­my­ni­nes įstai­gas.

„Mes ska­tin­si­me įstai­gas, kad jos nau­do­tų­si kai­my­ni­nių įstai­gų pa­slau­go­mis“, - sa­kė jis.

Šiuo me­tu psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je tei­kia 31 as­muo. Po­li­ci­jo­je dir­ba 26 psi­cho­lo­gai. Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bo­je, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bo­je, Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­te, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­te ir Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bo­je - po vie­ną.

„Bet psi­cho­lo­gais bu­vo va­di­na­mi vi­si žmo­nės, ku­rie tu­ri psi­cho­lo­go iš­si­la­vi­ni­mą, ta­čiau rea­liai tų pa­gal­bos tei­ki­mo funk­ci­jų jie ne­at­lik­da­vo. Jie ne­tu­rė­da­vo lai­ko, ne­tu­rė­da­vo su­for­mu­luo­tų už­duo­čių. Rea­liai psi­cho­lo­gų pa­gal­ba prie­ina­ma tik po­li­ci­jo­je ir Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­te“, - tei­gė V.Ba­kas.

Pa­gal įsa­ky­mo pro­jek­tą, ku­rį tu­rės pa­si­ra­šy­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras, psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba par­ei­gū­nui ski­ria­ma pri­va­lo­mai, jei­gu jis tar­ny­bos me­tu pa­nau­do­ja gink­lą, tar­ny­bos me­tu su­si­du­ria su gel­bė­ja­mų žmo­nių, nu­si­kal­ti­mų au­kų žū­ti­mi, pa­ti­ria tie­sio­gi­nę grės­mę sa­vo gy­vy­bei ir svei­ka­tai, tar­ny­bos me­tu su­si­du­ria su ko­le­gų ar ki­tų ko­man­dos na­rių ne­tek­ti­mi dėl pa­tir­to smur­to, ava­ri­jos, gais­ro, sa­vi­žu­dy­bės ar ki­to psi­cho­lo­gi­nę trau­mą ga­lin­čio su­kel­ti įvy­kio, taip pat jei tu­ri ža­lin­gų įpro­čių, pri­klau­so­my­bę, smur­to bei smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jais.

Siū­lo­ma, kad psi­cho­lo­gu vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je ga­lė­tų dirb­ti as­muo, tu­rin­tis psi­cho­lo­gi­jos ba­ka­lau­ro ir psi­cho­lo­gi­jos ma­gis­tro ar­ba jam pri­ly­gin­tą kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį. Taip pat ga­li­ma psi­cho­lo­go kva­li­fi­ka­ci­ja, įgy­ta ne ma­žiau kaip pen­ke­rių me­tų vien­pa­ko­pių nuo­sek­lių uni­ver­si­te­ti­nių stu­di­jų me­tu.

Jei­gu bus pa­si­ra­šy­tas, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro įsa­ky­mas pra­dės veik­ti šių me­tų rugp­jū­tį.

Mi­nis­te­ri­ja psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos pa­slau­gų pert­var­kos im­asi rea­guo­da­ma į tai, kad Lie­tu­vo­je sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų nu­si­žu­do dau­giau­siai Eu­ro­po­je. Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus Lie­tu­vo­je nu­si­žu­dė 17 sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų. Dau­giau­siai jų - iš po­li­ci­jos, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos ir Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to.