VRM: atleisti visi „susitepę“ valdininkai
Nu­veik­tus pra­ėju­sių me­tų dar­bus pri­sta­tan­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) skel­bia at­lei­du­si vi­sus val­di­nin­kus, su­kė­lu­sius įta­ri­mų dėl ne­skaid­rios veik­los.

„At­lei­do­me vi­sus iki vie­no val­di­nin­kus, ku­riems par­eikš­ti įta­ri­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba, ky­ši­nin­ka­vi­mo, pre­ky­ba po­vei­kiu. Ki­ti iš­ėjo iš dar­bo pa­tys“, – skel­bia­ma mi­nis­te­ri­jos 2015 me­tų veik­los at­as­kai­to­je.

Pa­sak mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio, iš vi­so su tar­ny­ba at­sis­vei­ki­no su be­veik de­šim­čia as­me­nų.

VRM va­do­vas sa­ko ne­si­bai­mi­nan­tis, kad į tar­ny­bą jie grįš per teis­mus.

„E­su ti­kras dėl to“, – BNS į klau­si­mą, ar ne­bus taip, kad at­leis­ti val­di­nin­kai į par­ei­gas bus grą­žin­ti teis­mo, at­sa­kė S.Skver­ne­lis.

„Ma­nau, jog tie pa­grin­dai, dėl ku­rių žmo­nės iš­ėjo ar­ba te­ko to­kį spren­di­mą pri­im­ti, yra įsta­ty­miš­kai pa­grįs­ti ir pa­kan­ka­mi. Bu­vo kaž­ko­kių skun­dų, bet, kiek ma­čiau, ne­pra­lai­mė­jo­me“, – tvir­ti­no S.Skver­ne­lis.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja BNS pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kad tarp at­leis­tų­jų – bu­vęs mi­nis­te­ri­jos poil­sio ir rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tro „Pu­šy­nas“ di­rek­to­rius Vin­cas Ne­stec­kis. Jis dėl ne­efek­ty­vios įstai­gos veik­los bu­vo at­šauk­tas iš par­ei­gų kaip pra­ra­dęs mi­nis­tro pa­si­ti­kė­ji­mą.

At­li­kus au­di­tą dėl ga­li­mai ne­skaid­rių vie­šų­jų pir­ki­mų VRM krei­pė­si į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą (VPT), o dėl ga­li­mai ap­lai­džiai vyk­dy­tos bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos – į Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bą (FNTT), VPT jau pa­skel­bė, kad 2013–2015 me­tais V. Ne­stec­kio va­do­va­vi­mo me­tu ne­si­lai­kant įsta­ty­mo bu­vo su­da­ry­tos ke­lios de­šim­tys su­tar­čių. FNTT dėl ap­lai­daus bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Taip pat pra­ra­dęs mi­nis­tro pa­si­ti­kė­ji­mą iš par­ei­gų bu­vo at­šauk­tas bu­vęs vals­ty­bės įmo­nės „In­fos­truk­tū­ra“ di­rek­to­rius Ri­čar­das Bra­žė­nas. Jis dėl at­lei­di­mo krei­pė­si į teis­mą siek­da­mas grįž­ti į par­ei­gas ir pri­si­teis­ti ne­su­mo­kė­tą dar­bo už­mo­kes­tį ir 15 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nę ža­lą, bet skun­das at­mes­tas. R.Bra­žė­nas bu­vo at­leis­tas, kai jam pa­teik­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl VRM įgy­ven­din­tų vie­šų­jų pir­ki­mų.

Taip pat su­ži­no­jus, kad dėl ga­li­mai ne­skaid­rių VRM pir­ki­mų įta­ria­mi bu­vę Elek­tro­ni­nės val­džios po­li­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas ir In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to (IRD) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, jie bu­vo nu­ša­lin­ti nuo tar­ny­bos. Pir­ma­sis vė­liau pats iš­ėjo iš dar­bo, an­tro­jo at­žvil­giu, ga­vus in­for­ma­ci­ją apie sta­tu­są iš spe­cia­lių­jų tar­ny­bų, nu­ša­li­ni­mas pra­tęs­tas.

At­leis­tas ir bu­vęs IRD di­rek­to­rius – šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju už tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą. Pa­sak VRM pa­tiek­tos in­for­ma­ci­jos, kaž­ku­rią da­lį ga­li­mai ne­skaid­rių pir­ki­mų, ku­riuos ti­ria tei­sė­sau­ga, vyk­dė bū­tent IRD, bet kiek tiks­liai, ne­ži­no­ma, tai yra iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nys.

Taip pat bu­vo at­leis­tas vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas iš Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to In­ves­ti­ci­jų pla­na­vi­mo ir tech­ni­nės plė­tros val­dy­bos, nes ne­te­ko spe­cia­lio­sios tei­sės, su­si­ju­sios su jo tie­sio­gi­nių par­ei­gų at­li­ki­mu.

Kaip tei­gia­ma pa­teik­ta­me at­sa­ky­me, dar ke­li as­me­nys pa­si­kei­tus VRM va­do­vy­bei iš­ėjo iš dar­bo sa­vo no­ru.

„VRM ne­bu­vo ži­no­ma, ar jie taip pat do­mi­na ga­li­mai ne­skaid­rius pir­ki­mus ti­rian­čius par­ei­gū­nus, ta­čiau ke­li iš tų as­me­nų vie­no­kia ar ki­to­kia for­ma su vie­šai­siais pir­ki­mais bu­vo su­si­ję“, – ra­šo­ma at­sa­ky­me.

Bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras S.Skver­ne­lis Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­ti pra­dė­jo 2014 me­tų pa­bai­go­je, par­ei­go­se pa­kei­tęs „tvar­kie­čių“ de­le­guo­tą Dai­lį Al­fon­są Ba­ra­kaus­ką. Pa­sta­ra­sis iš pos­to pa­si­trau­kė pa­skel­bus apie Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) vyk­do­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­skaid­rių mi­nis­te­ri­jos vie­šų­jų pir­ki­mų. Bu­vęs mi­nis­tras ty­ri­me vė­liau bu­vo apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba per­nai gruo­dį įta­ri­mus dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir pi­ni­gų plo­vi­mo par­eiš­kė ir val­dan­čia­jai par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ kaip ju­ri­di­niam as­me­niui.