VRK vadovas: Šilutėje gali tekti anuliuoti rinkimų rezultatus
Rin­ki­mų re­zul­ta­tus ga­li tek­ti anu­liuo­ti Ši­lu­tė­je, jau su­lauk­ta to­kio pra­šy­mo, sa­ko Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

„Ma­no gal­va, ga­li bū­ti to­kių sa­vi­val­dy­bių, vi­sų pir­ma Ši­lu­tė­je ma­ty­čiau prob­le­mų“, - pir­ma­die­nį Sei­me per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją į klau­si­mą, ar yra sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se ga­li tek­ti nai­kin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus, at­sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Pa­sak VRK va­do­vo, šio­je sa­vi­val­dy­bė­je at­lie­ka­mi iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl ga­li­mo rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo, taip pat ky­la įta­ri­mų dėl iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų.

„Ši­lu­tė­je yra ke­le­tas iki­teis­mi­nių ty­ri­mų ir bu­vo ne­rū­pes­tin­ga apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos veik­la bal­suo­jant sa­vi­val­dy­bė­je iš anks­to“, - sa­kė VRK va­do­vas.

„Y­ra pa­da­ry­ti pa­žei­di­mai dėl rin­ki­mų ban­de­ro­lių, ne­bu­vo pa­kan­ka­mai aps­kai­tos. Po to bu­vo pa­da­ry­tas pa­ti­kri­ni­mas, ap­tik­tas 450 ban­de­ro­lių trū­ku­mas, bet biu­le­te­nių skai­čius (ro­do - BNS), kad nė­ra din­gu­sių. Yra įta­ri­mų, kad ga­lė­jo bū­ti perk­li­juo­ja­mi vo­kai, to­kius įta­ri­mus reiš­kia kai ku­rie tos rin­ki­mų apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai. Ir yra ke­le­tas rin­kė­jų pa­pir­ki­mo at­ve­jų, kur po­li­ci­ja yra pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą“, - pa­žei­di­mus Ši­lu­tė­je var­di­jo Z.Vai­gaus­kas.

Pa­sak VRK va­do­vo, pa­žei­di­mus ti­ria spe­cia­li VRK gru­pė, ku­rie ir teiks siū­ly­mą ko­mi­si­jai, ko­kį spren­di­mą pri­im­ti dėl Ši­lu­tės rin­ki­mų re­zul­ta­tų. Dėl pa­žei­di­mų šio­je sa­vi­val­dy­bė­je tu­ri bū­ti ap­sisp­ręs­ta šią sa­vai­tę - sek­ma­die­nį VRK pla­nuo­ja tvir­tin­ti ga­lu­ti­nius rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, me­ro rin­ki­mus Ši­lu­tė­je lai­mė­jo „tvar­kie­tis“ Vy­tau­tas Lau­ri­nai­tis, su­rin­kęs 54,07 proc. bal­sų. Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) kan­di­da­tas Ar­vy­das Ja­kas li­ko an­tras su 43,67 proc. bal­sų.

Be to, so­cial­de­mo­kra­tai pa­skel­bė pra­šy­sian­tys anu­liuo­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus Šir­vin­to­se. Ta­čiau VRK va­do­vas sa­kė to­kio pra­šy­mo dar ne­ga­vęs, to­dėl ne­ver­ti­no ga­li­mų pa­žei­di­mų šio­je sa­vi­val­dy­bė­je mas­to.

„Dėl Šir­vin­tų man pra­šy­mas (nai­kin­ti re­zul­ta­tus - BNS) dar nė­ra ži­no­mas. Aš ži­nau,kad ten pra­dė­tas vie­nin­te­lis iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ko­kie jo mo­ty­vai, man dar nė­ra ži­no­ma“, - sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Šir­vin­tų me­re per an­trą­jį tu­rą iš­rink­ta „dar­bie­tė“ Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė (55,44 proc.). Jai rin­ki­mus pra­lai­mė­jo so­cial­de­mo­kra­tas And­rius Jo­zo­nis (43,58 proc.).

Taip pat VRK va­do­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad ki­lus gin­čams dėl rin­ki­mų re­zul­ta­tų skai­čia­vi­mo, spren­di­mą, ar bal­sus pers­kai­čiuo­ti iš nau­jo, pri­ima sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­jos. Mi­ni­ma­laus bal­sų skai­čiaus skir­tu­mo, ku­ris tap­tų pa­grin­du pers­kai­čiuo­ti rin­kė­jų bal­sus, kaip nu­ma­ty­ta Sei­mo rin­ki­muo­se, me­rų rin­ki­muo­se nė­ra.

Po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų rin­ki­mų re­zul­ta­tai bu­vo pa­nai­kin­ti Tra­kų ra­jo­ne. Čia pa­kar­to­ti­niai rin­ki­mai vyks bir­že­lio pra­džio­je.