VRK: Užsienyje gyvenantys piliečiai vangiai registruojasi Seimo rinkimams
Už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys Lie­tu­vos pi­lie­čiai van­giai re­gis­truo­ja­si bal­suo­ti per Sei­mo rin­ki­mus spa­lį, tei­gia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

Jos duo­me­ni­mis, iki tre­čia­die­nio elek­tro­ni­nės re­gis­tra­ci­jos sis­te­mo­je pra­šy­mus bal­suo­ti Sei­mo rin­ki­muo­se bu­vo pa­tei­kę 4102 Lie­tu­vos pi­lie­čiai.

Tai su­da­ro 23 proc. pra­ėju­siems Sei­mo rin­ki­mams už­si­re­gis­tra­vu­sių rin­kė­jų skai­čiaus. 2012 me­tais ke­ti­ni­mą bal­suo­ti ren­kant par­la­men­tą bu­vo par­eiš­kę 17 tūkst. 9 rin­kė­jai.

Kol kas dau­giau­siai – 945 – rin­kė­jų re­gis­tra­vo­si bal­suo­ti Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, 490 – at­sto­vy­bė­se JAV, 453 – am­ba­sa­do­se Bel­gi­jo­je, 374 – Vo­kie­ti­jo­je, 234 – Da­ni­jo­je, 210 – Nor­ve­gi­jo­je ir 199 – Ai­ri­jo­je.

Elek­tro­ni­nis rin­kė­jų re­gis­tra­vi­mas pra­dė­tas ge­gu­žės 11 die­ną.

Vi­si rin­kė­jai, pa­gei­dau­jan­tys bal­suo­ti už­sie­ny­je spa­lio 9 die­ną per Sei­mo rin­ki­mus, tu­ri re­gis­truo­tis iš nau­jo – net ir tie rin­kė­jai, ku­rie nuo­lat gy­ve­na už­sie­ny­je ir jau bu­vo įtrauk­ti į už­sie­ny­je bal­suo­jan­čių rin­kė­jų są­ra­šus pra­ėju­siuo­se rin­ki­muo­se ar re­fe­ren­du­muo­se.

Pa­gal Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą, bal­sa­vi­mas at­sto­vy­bių pa­tal­po­se vyk­do­mas ne ma­žiau kaip 10 die­nų, o bal­sa­vi­mui ski­ria­ma ne ma­žiau kaip 4 va­lan­dos per šių įstai­gų dar­bo die­ną. Bal­sa­vi­mas at­sto­vy­bių pa­tal­po­se pra­si­dės rug­sė­jo 27 die­ną ir baig­sis rin­ki­mų die­ną ne vė­liau kaip 20 val. Lie­tu­vos lai­ku.