VRK tvirtins rinkimų rezultatus trijose apygardose
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) sek­ma­die­nį tvir­tins ga­lu­ti­nius rin­ki­mų re­zul­ta­tus tri­jo­se apy­gar­do­se, kur Sei­mo na­riai bu­vo iš­rink­ti jau pir­ma­ja­me tu­re.

An­ta­kal­nio apy­gar­do­je Vil­niu­je į Sei­mą iš­rink­ta su Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­ni­mis de­mo­kra­tais kan­di­da­ta­vu­si Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, ji su­rin­ko 51,54 proc. rin­kė­jų bal­sų.

Šal­či­nin­kų-Vil­niaus apy­gar­do­je į Sei­mą iš­rink­tas Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vas Leo­nar­das Tal­mon­tas, ga­vęs 64,43 proc. rin­kė­jų bal­sų.

Me­di­nin­kų apy­gar­do­je Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vas Čes­la­vas Ol­ševs­kis Sei­mo na­rio man­da­tą pir­ma­ja­me tu­re lai­mė­jo su 53,31 proc. rin­kė­jų bal­sų.

Taip pat VRK skelbs pa­kar­to­ti­nį bal­sa­vi­mą vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, ku­rio­se Sei­mo na­riai ne­bu­vo iš­rink­ti per pir­mą­jį tu­rą. Jis vyks spa­lio 23 die­ną.

Kan­di­da­tas į Sei­mą vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­ren­ka­mas jau per pir­mą­jį tu­rą, jei už jį bal­suo­ja dau­giau kaip pu­sė rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų, o ak­ty­vu­mas yra ne ma­žes­nis nei 40 pro­cen­tų.

Jei Sei­mo na­rys vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je pir­ma­ja­me tu­re ne­iš­ren­ka­mas, po dvie­jų sa­vai­čių ren­ka­mas an­tras tu­ras, ku­ria­me da­ly­vau­ja du dau­giau­siai bal­sų ga­vę kan­di­da­tai.

Sei­mo rin­ki­mai vy­ko pra­ėju­sį sek­ma­die­nį.