VRK : savivaldos mandato gali netekti dešimt gyvenamąją vietą pakeitusių politikų
De­šimt gy­ve­na­mą­ją vie­tą pa­kei­tu­sių po­li­ti­kų ga­li ne­teik­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­to.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) ki­tą sa­vai­tę pla­nuo­ja spręs­ti dėl jų įga­lio­ji­mų nu­trau­ki­mo, pa­gal Gy­ven­to­jų re­gis­tro duo­me­nis nu­sta­čiu­si, kad jie yra iš­vy­kę nuo­lat gy­ven­ti už sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­je bu­vo iš­rink­ti, ri­bų.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio įga­lio­ji­mai nu­trūks­ta prieš ter­mi­ną, kai jis iš­vyks­ta nuo­lat gy­ven­ti už sa­vi­val­dy­bės, ku­rios ta­ry­bos na­riu yra iš­rink­tas, te­ri­to­ri­jos ri­bų.

Li­ku­sias lais­vas vie­tas ta­ry­bo­se užim­ti pre­ten­duo­ja že­miau rin­ki­mų są­ra­še li­kę po­li­ti­kai. Kaip skel­bia VRK, pa­si­kei­ti­mai nu­ma­to­mi Aly­taus mies­to, Kau­no mies­to ir ra­jo­no, Kaz­lų Rū­dos, Kė­dai­nių, Kre­tin­gos, Šiau­lių bei Tra­kų ra­jo­nų, Vil­niaus mies­to bei ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­se.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos man­da­to ne­tek­ti ga­li su Li­be­ra­lų są­jū­džiu iš­rink­tas Vai­das Ku­ka­rė­nas, Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pa­lik­ti tu­rė­tų bu­vęs par­la­men­ta­ras so­cial­de­mo­kra­tas Sta­nis­lo­vas Gied­rai­tis. Kau­no mies­te man­da­to at­ėmi­mo klau­si­mas svars­to­mas dėl Kęs­tu­čio Ma­zur­ke­vi­čiaus, iš­rink­to su vi­suo­me­ni­nin­kų ko­mi­te­tu, o Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je man­da­to ne­tek­ti ga­li so­cial­de­mo­kra­tas Pe­tras Mi­ke­lio­nis.