VRK: rinkimų rezultatai neskelbiami dėl IT problemų
Ar­tė­jant vi­dur­nak­čiui Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) dar ne­pra­dė­jo skelb­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tų dėl IT sis­te­mą pri­žiū­rin­čios bend­ro­vės kal­tės, BNS sa­kė VRK na­rė Ži­vi­lė Ver­by­lai­tė.

„Mū­sų apy­lin­kių ko­mi­si­jos jau su­skai­čia­vo re­zul­ta­tus, aš ma­tau pir­mi­nius pro­to­ko­lus, bet kai rei­kia su­dė­ti tuos re­zul­ta­tus, iš­ei­na daug arit­me­ti­nių klai­dų“, – tei­gė VRK na­rė.

Ji tvir­ti­no ne­ži­nan­ti, ka­da re­zul­ta­tai bus pra­dė­ti skelb­ti.

Rin­ki­mų apy­lin­kės Lie­tu­vo­je už­da­ry­tos 20 va­lan­dą. Pra­ėjus dau­giau nei trims va­lan­doms, jo­kie re­zul­ta­tai dar epas­kelb­ti.

Par­la­men­to rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja per 1400 po­li­ti­kų, de­šimt į vie­ną vie­tą. Dvy­li­ka par­ti­jų sa­va­ran­kiš­kai da­ly­va­vo rin­ki­muo­se, o ke­tu­rios su­da­rė dvi koa­li­ci­jas.

Rin­kė­jų są­ra­šuo­se šie­met bu­vo įra­šy­ti 2 mln. 504 tūkst. 267 rin­kė­jai, maž­daug 75 tūkst. ma­žiau nei per 2012 me­tų rin­ki­mus.

Sei­mą su­da­ro 141 Sei­mo na­rys. Tau­tos at­sto­vai ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­se slap­tu bal­sa­vi­mu tie­sio­gi­niuo­se miš­rios sis­te­mos rin­ki­muo­se. Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš par­ti­jų ir koa­li­ci­nių są­ra­šų ren­ka­mi 70 Sei­mo na­rių, o vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, kur žmo­nės bal­suo­ja už kon­kre­tų kan­di­da­tą – 71.