VRK prašoma panaikinti rinkimų rezultatus 8 savivaldybėse
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pra­šo­ma pa­nai­kin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus aš­tuo­nio­se sa­vi­val­dy­bė­se, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Re­zul­ta­tus pra­šo­ma pa­nai­kin­ti Šir­vin­tų, Ši­lu­tės, Ši­la­lės, Šven­čio­nių, Kal­va­ri­jos, Va­rė­nos, Vi­sa­gi­no ir Kė­dai­nių ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se.

Kaip BNS in­for­ma­vo VRK na­rys Jo­nas Ud­ris, da­ly­je skun­dų pra­šo­ma pa­nai­kin­ti tik an­tro­jo tu­ro, ki­tuo­se - vi­sus rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

Tra­kų ra­jo­no rin­ki­mų re­zul­ta­tai dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų anu­liuo­ti dar po pir­mo­jo sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­mų tu­ro. Pa­kar­to­ti­niai rin­ki­mai ten vyks bir­že­lio 7 die­ną kar­tu su rin­ki­mais į Sei­mo na­rių vie­tas, jei jos at­si­lais­vin­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se rink­tiems par­la­men­ta­rams ta­pus me­rais ar sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riais.

Apie pra­šy­mą nai­kin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus Ši­lu­tė­je Z.Vai­gaus­kas yra kal­bė­jęs ir anks­čiau. Pa­sak jo, čia už­fik­suo­ti pa­žei­di­mai lei­džia įtar­ti, kad bu­vo perk­li­juo­ja­mi bal­sa­vi­mo vo­kai, yra ke­le­tas iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl rin­kė­jų pa­pir­ki­mo.

Ne­pat­vir­tin­tais duo­me­ni­mis, me­ro rin­ki­mus Ši­lu­tė­je lai­mė­jo „tvar­kie­tis“ Vy­tau­tas Lau­ri­nai­tis, su­rin­kęs 54,07 proc. bal­sų. Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) kan­di­da­tas Ar­vy­das Ja­kas li­ko an­tras su 43,67 proc. bal­sų.

Šir­vin­tų me­re per an­trą­jį tu­rą iš­rink­ta „dar­bie­tė“ Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė (55,44 proc.). Jai rin­ki­mus pra­lai­mė­jo so­cial­de­mo­kra­tas And­rius Jo­zo­nis (43,58 proc.). Ši­la­lė­je an­tra­ja­me tu­re me­ru bu­vo iš­rink­tas kon­ser­va­to­rius Jo­nas Gu­daus­kas (50,5 proc.), an­tras li­ko „tvar­kie­tis“ Vy­tau­tas Ju­cius su 49,5 proc. bal­sų, Šven­čio­nių ra­jo­no me­ro pos­tą lai­mė­jo Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) kan­di­da­tas Ri­man­tas Klip­čius (52,69 proc.), an­trą vie­tą užė­mė „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Vi­ge­lis (47,31 proc.).

Kal­va­ri­jos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru an­tra­ja­me tu­re bu­vo iš­rink­tas „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kan­di­da­tas Vin­cas Pli­kai­tis (51,4 proc.), ku­ris nu­ga­lė­jo kon­ser­va­to­rių Val­dą Alek­na­vi­čių (48,6 proc.), Va­rė­nos - li­be­ral­są­jū­die­tis Al­gis Ka­šė­ta (60,81 proc.), nu­ga­lė­jęs so­cial­de­mo­kra­tą Vi­dą Mi­ka­laus­ką (39,19 proc.), Vi­sa­gi­no - Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) at­sto­vė Da­lia Štrau­pai­tė (54,10 proc.), nu­ga­lė­ju­si Vi­ta­lių Be­sa­kirs­ką iš Lie­tu­vos ru­sų są­jun­gos, Kė­dai­niuo­se - Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) kan­di­da­tas Sau­lius Grin­ke­vi­čius (54,11 proc.), nu­ga­lė­jęs „dar­bie­tę“ Ni­jo­lę Nau­jo­kie­nę (45,89 proc.).

Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dau­giau­sia man­da­tų ga­vo „dar­bie­čiai“ (9), Ši­lu­tės - so­cial­de­mo­kra­tai (6), Ši­la­lės - kon­ser­va­to­riai (7), Šven­čio­nių - „dar­bie­čiai (8), Kal­va­ri­jos - „tvar­kie­čiai“, kon­ser­va­to­riai ir „dar­bie­čiai (po 4), Va­rė­nos - Li­be­ra­lų są­jū­dis ir so­cial­de­mo­kra­tai (po 9), Vi­sa­gi­no - vi­suo­me­ni­nis ko­mi­te­tas „Vi­sa­gi­nas - tai mes“ ir Kė­dai­nių - „dar­bie­čiai“ (13).

Ap­sisp­ręs­ti dėl re­zul­ta­tų tvir­ti­ni­mo VRK tu­ri iki sek­ma­die­nio.

Tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų an­tra­sis tu­ras vy­ko pra­ei­tą sa­vai­tę sek­ma­die­nį.

Lie­tu­vo­je yra 60 sa­vi­val­dy­bių.