VRK patvirtino: mirusį Roką Žilinską Seime pakeis Andrius Navickas
Mi­ru­sį Sei­mo na­rį Ro­ką Ži­lins­ką par­la­men­te pa­keis re­li­gi­jo­ty­ri­nin­kas, pub­li­cis­tas And­rius Na­vic­kas.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) an­tra­die­nį nu­trau­kė R.Ži­lins­ko įga­lio­ji­mus ir man­da­tą pri­pa­ži­no ki­tam Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų at­sto­vui And­riui Na­vic­kui, apie tai ra­šė „Lie­tu­vos ži­nios“ pra­ėju­sią sa­vai­tę.

A.Na­vic­kas Sei­mo na­rio įga­lio­ji­mus tu­rė­tų įgau­ti ket­vir­ta­die­nį, bir­že­lio 15 die­ną, kai pri­sieks Sei­me. Re­li­gi­jo­ty­ri­nin­kas, pub­li­cis­tas, bu­vęs por­ta­lo „Ber­nar­di­nai.lt“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius A.Na­vic­kas li­ko pir­mas po brūkš­nio kon­ser­va­to­rių rin­ki­mų są­ra­še.

R.Ži­lins­kas ei­da­mas 45-uo­sius me­tus mi­rė pra­ėju­sią sa­vai­tę po su­nkios li­gos.

Bu­vęs žur­na­lis­tas R.Ži­lins­kas pir­mą kar­tą į Sei­mą bu­vo iš­rink­tas 2008 me­tais su tuo­me­ti­niu Arū­no Va­lins­ko va­do­vau­tu Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­jos są­ra­šu. Kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos na­riu jis ta­po 2011 me­tais.

Į Sei­mą R.Ži­lins­kas bu­vo iš­rink­tas ir 2012 bei 2016 me­tais.