VRK patvirtino galutinį rinkėjų sąrašą
Sa­vi­val­dy­bių ir Sei­mo rin­ki­muo­se ki­tą sa­vait­ga­lį ga­lės da­ly­vau­ti 2 542 605 rin­kė­jai, kons­ta­ta­vo Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), sek­ma­die­nį pa­tvir­ti­nu­si ga­lu­ti­nį rin­kė­jų są­ra­šą.

Žir­mū­nų apy­gar­do­je, kur vyks at­sto­vo į Sei­mą rin­ki­mai vie­to­je čia iš­rink­to ir į Eu­ro­pos Ko­mis­ją dirb­ti iš­vy­ku­sio so­cial­de­mo­kra­to Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio, VRK pa­tvir­tin­tais ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis įra­šy­ti 42 066 rin­kė­jai, ku­rie šiuo me­tu čia yra dek­la­ra­vę sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se sa­vo at­sto­vus rink­ti ga­lės ga­lės ir 21 895 už­sie­nio pi­lie­čiai, ku­rie dek­la­ra­vo sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą Lie­tu­vo­je ir yra nuo­la­ti­niai ša­lies gy­ven­to­jai. Iš jų 4202 yra Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čiai. Dau­giau­sia iš ne ES pi­lie­čių yra Ru­si­jos pi­lie­čiai (9 128), an­tro­je vie­to­je - Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai (2085).

Tvir­ti­nant są­ra­šus VRK na­riams dau­giau­sia klau­si­mų ki­lo dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo prieš rin­ki­mus vyk­dant rin­kė­jų per­re­gis­tra­vi­mą iš vie­nų sa­vi­val­dy­bių ki­to­se. Tai, jog šios ten­den­ci­jos ke­lia įta­ri­mą dėl gal­būt da­ro­mo po­vei­kio rin­kė­jams, pri­pa­ži­no ir VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

„Man ki­lo to­kia min­tis, kas už vi­so ši­to ga­lė­tų sly­pė­ti: jei par­ti­jos su­agi­ta­vo sa­vo ša­li­nin­kus, kad jie bal­suo­tų ki­to­je sa­vi­val­dy­bė­je, su ku­ria rin­kė­jas gal ir tu­ri ry­šį (...), tai gal­būt rei­kė­tų par­uoš­ti bend­rą krei­pi­mą­si, kad svar­biau­sia, jog bū­tų sau­go­ma bal­sa­vi­mo pa­slap­tis ir kad rin­kė­jai ne­tu­ri bū­ti sais­to­mi ko­kiais nors įsi­pa­rei­go­ji­mais, pa­si­ža­dė­ji­mais už ką nors bal­suo­ti“, - po­sė­dy­je pa­siū­lė VRK pir­mi­nin­kas.

VRK duo­me­ni­mis, prieš rin­ki­mus apie 13 tūkst. žmo­nių, iš­reiš­kė pa­gei­da­vi­mą bal­suo­ti ki­to­je, nei jų gy­ve­na­mo­je, sa­vi­val­dy­bė­je. Tad Z.Vai­gaus­kas ar­gu­men­ta­vo, jog gy­ven­to­jų par­ašų au­ten­tiš­ku­mo ti­kri­ni­mas už­truk­tų ir tai su­kel­tų prob­le­mų or­ga­ni­zuo­jant rin­ki­mus.

Ko­mi­si­ja pri­ta­rė Z.Vai­gaus­ko siū­ly­mui ir pa­tvir­ti­nu­si są­ra­šus ap­si­ri­bo­jo par­eiš­ki­mu, ku­ria­me rin­kė­jai įspė­ja­mi ne­bal­suo­ti prieš sa­vo va­lią. Jį VRK na­riai ke­ti­na par­eng­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Po­sė­dy­je taip pat ap­tar­tos ir ten­den­ci­jos, jog kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se bal­sa­vi­mui na­muo­se re­gis­truo­ja­si ne­įp­ras­tai di­de­lis rin­kė­jų skai­čius. Pa­sak Z.Vai­gaus­ko, skun­dų gau­ta dėl ke­lių sa­vi­val­dy­bių, ta­čiau dau­giau­sia to­kių rin­kė­jų re­gis­tra­vo­si Šal­či­nin­kų mies­te ir Vil­niaus ra­jo­ne. Kai ku­rio­se apy­lin­kė­se, anot jo, to­kių rin­kė­jų esą yra „net 25 pro­cen­tai".

Vis dėl­to ko­mi­si­jos na­riai taip pat pri­pa­ži­no ne­tu­rin­tys ob­jek­ty­vių duo­me­nų, jog tuo yra pikt­nau­džiau­ja­ma.

Įsta­ty­mai nu­ma­to, jog VRK ga­lu­ti­nį rin­kė­jų są­ra­šą pri­va­lo pa­tvir­tin­ti li­kus 7 die­noms iki rin­ki­mų.

Pra­ėju­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se 2011 me­tais ga­lu­ti­niuo­se rin­kė­jų są­ra­šuo­se bu­vo be­veik 2,638 mln. rin­kė­jų.

Po sa­vai­tės Lie­tu­vo­je vyks sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų, me­rų bei Sei­mo na­rio Vil­niaus Žir­mū­nų apy­gar­do­je rin­ki­mai. Pir­mą kar­tą me­rai bus ren­ka­mi tie­sio­giai.