VRK patvirtino 19 išrinktų merų
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) sek­ma­die­nį pa­tvir­ti­no 19 iš­rink­tų me­rų bei pa­skel­bė, kas dėl me­ro pos­to var­žy­sis vi­so­se li­ku­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se, iš­sky­rus Tra­kus, kur ko­vo 1-ąją vy­ku­sių rin­ki­mų re­zul­ta­tai dėl pa­žei­di­mų pa­nai­kin­ti.

Taip pat VRK nu­spren­dė, kad rei­kia pers­kai­čiuo­ti da­lį Klai­pė­dos ir Ši­lu­tės rin­kė­jų bal­sų.

„Mes re­ko­men­da­vo­me ir su­ra­šė­me pro­to­ko­li­nį sa­vo spren­di­mą - pa­ves­ti Klai­pė­dos mies­to ko­mi­si­jai vie­šai, kad ati­tik­tų mū­sų re­ko­men­da­ci­jas ir įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, or­ga­ni­zuo­ti pir­mu­mo bal­sų pers­kai­čia­vi­mą še­šio­se rin­ki­mų apy­lin­kė­se, o vie­no­je apy­lin­kė­je pers­kai­čiuo­ti ne­ga­lio­jan­čius biu­le­te­nius (...). Dėl Ši­lu­tės ir­gi mes pa­ve­dė­me ke­lias apy­lin­kes pers­kai­čiuo­ti, apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja pa­ti tu­rės ap­sisp­ręs­ti ke­lias“, - po po­sė­džio sa­kė VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Anot, jo, pra­šy­mus pers­kai­čiuo­ti bal­sus kai ku­rio­se ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se vie­tos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pa­ten­ki­no ir be VRK pa­ve­di­mo ar­ba tie pra­šy­mai pri­pa­žin­ti be­vil­tiš­kais.

Per sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus ko­vo 1-ąją rin­kė­jai iš­rin­ko at­sto­vus į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas bei 19 me­rų. Ko­vo 15-ąją pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas vyks 40-yje sa­vi­val­dy­bių, tuo­met dėl me­ro pos­to var­žy­sis po du kan­di­da­tus, ku­rie ko­vo 1 die­ną su­rin­ko dau­giau­sia rin­kė­jų bal­sų.

Nau­ji rin­ki­mai Tra­kuo­se bus su­reng­ti bir­že­lio 7 die­ną.