VRK partijoms planuoja paskirstyti pirmojo pusmečio dotacijas
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) ket­vir­ta­die­nį pla­nuo­ja de­vy­nioms par­ti­joms pa­skirs­ty­ti pir­mą­ją šių me­tų biu­dže­to do­ta­ci­ją – per 2,7 mln. eu­rų.

Dau­giau­siai lė­šų tu­rė­tų gau­ti val­dan­čio­ji So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – apie 570 tūkst. eu­rų, opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – per 550 tūkst. eu­rų.

Val­dan­čio­ji Dar­bo par­ti­ja iš biu­dže­to tu­rė­tų su­lauk­ti per 480 tūkst. eu­rų, opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis – apie 328 tūkst. eu­rų.

Val­dan­čio­ji par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pre­ten­duo­ja į dau­giau kaip 250 tūkst. eu­rų, ma­žu­mo­je esan­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – apie 187 tūkst. eu­rų.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga tu­rė­tų gau­ti maž­daug 147 tūkst. eu­rų, „Drą­sos ke­lias“ – apie 128 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) – apie 92 tūkst. eu­rų.

Vals­ty­bės do­ta­ci­jos ski­ria­mos par­ti­joms, ku­rios ati­tin­ka įsta­ty­mu ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus bei yra ga­vu­sios ne ma­žiau kaip 3 proc. bal­sų per pa­sta­ruo­sius Sei­mo, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų bei Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus.

Kiek­vie­nas per pa­sta­ruo­sius pa­mi­nė­tus rin­ki­mus par­ti­jos gau­tas bal­sas jai at­neš 52 cen­tus. Iš vi­so par­ti­joms šių me­tų biu­dže­te yra nu­ma­ty­ta apie 5,5 mln. eu­rų, pus­me­čiui pa­skirs­to­ma apie 2,7 mln. eu­rų.

Po­li­ti­nėms par­ti­joms do­ta­ci­jos per­ve­da­mos du kar­tus per me­tus, iki kiek­vie­nų me­tų ba­lan­džio 15 ir lap­kri­čio 15 die­nos.