VRK panaikino V.Gapšio Seimo nario mandatą
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) an­tra­die­nį pri­pa­ži­no Dar­bo par­ti­jos na­rio Vy­tau­to Gap­šio Sei­mo na­rio įga­lio­ji­mus nu­trū­ku­siais.

Už tai 14 po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių VRK na­rių bal­sa­vo vien­bal­siai.

Sei­mo na­rio man­da­to V.Gap­šys ne­teks nuo pir­ma­die­nio, rugp­jū­čio 8 die­nos.

Spren­di­mą trauk­tis iš Sei­mo V.Gap­šys pa­skel­bė pra­ėju­sią sa­vai­tę Dar­bo par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Šis „dar­bie­čio“ žings­nis su­si­jęs su tei­sė­sau­gos at­lie­ka­mu iki­teis­mi­niu ty­ri­mu. Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras yra krei­pę­sis į Sei­mą pra­šy­da­mas leis­ti V.Gap­šį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę.

VRK taip pat su­lau­kė pro­ku­ro­rų pra­šy­mo in­for­muo­ti juos apie V.Gap­šio pra­šy­mą at­si­sa­ky­ti par­la­men­ta­ro man­da­to.

Tei­sė­sau­ga po­li­ti­ką įta­ria pa­ėmus 25 tūkst. eu­rų ky­šį iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio.

V.Gap­šys sa­kė man­da­to at­si­sa­kęs ne iš kar­to tei­sė­sau­gai pa­skel­bus apie at­lie­ka­mą ty­ri­mą, nes ne­no­rė­jo su­lauk­ti spe­ku­lia­ci­jų, kad jo grei­tas pa­si­trau­ki­mas iš par­la­men­to bū­tų to­ly­gus slaps­ty­mui­si.

Į Sei­mą kan­di­da­tuo­jan­tis V.Gap­šys ofi­cia­liai re­gis­truo­tas kan­di­da­tu vėl įgis ne­lie­čia­my­bę. Dėl kan­di­da­tų ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo, ga­vu­si to­kį tei­sė­sau­gos pra­šy­mą, spren­džia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

VRK an­tra­die­nį taip pat pri­pa­ži­no, kad Sei­mo na­rio man­da­tą įgy­ja ki­tas Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų į Sei­mą są­ra­še įra­šy­tas po­li­ti­kas, pa­va­sa­rį „dar­bie­čius“ pa­li­kęs Aly­taus po­li­ti­kas Au­ri­mas Trun­cė. Jis anks­čiau yra mi­nė­jęs, kad dar ne­priė­mė spren­di­mo dėl dar­bo Sei­me vie­toj V.Gap­šio. Jis yra re­gis­tra­vę­sis da­ly­vau­ti par­la­men­to rin­ki­muo­se kaip ne­prik­lau­so­mas kan­di­da­tas.

Par­la­men­tą pa­lie­kan­tis V.Gap­šys lie­ka va­do­vau­ti Dar­bo par­ti­jos rin­ki­mų šta­bui ir kan­di­da­tuos į Sei­mą šios par­ti­jos są­ra­še dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je tre­čiu nu­me­riu.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 9 die­ną.