VRK panaikino V. Gapšio imunitetą
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) tre­čia­die­nį pa­ten­ki­no pro­ku­ro­rų pra­šy­mą pa­nai­kin­ti kan­di­da­to į Sei­mo na­rius „dar­bie­čio“ Vy­tau­to Gap­šio tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

Už to­kį spren­di­mą bal­sa­vo vi­si po­sė­dy­je da­ly­va­vę VRK na­riai.

Pro­ku­ro­rai pra­šė leis­ti kan­di­da­tą pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę.

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas in­for­ma­vo, kad V.Gap­šys raš­tu yra pra­ne­šęs, jog ne­prieš­ta­rau­ja dėl im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo.

Kol kas tai vie­nin­te­lis VRK gau­tas pra­šy­mas dėl kan­di­da­to im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo.

Lais­vą Sei­mo na­rio man­da­tą užims že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras „dar­bie­tis“ Sau­lius Ja­ki­ma­vi­čius. Tre­čia­die­nį Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pri­pa­ži­no jo man­da­tą.

Už to­kį spren­di­mą VRK na­riai bal­sa­vo vien­bal­siai.

Pa­sak VRK pir­mi­nin­ko Ze­no­no Vai­gaus­ko, S.Ja­ki­ma­vi­čius rug­sė­jo 20 die­ną ga­lės duo­ti par­la­men­ta­ro prie­sai­ką ir pra­dė­ti ei­ti par­ei­gas.

V.Gap­šys drau­ge su ki­tais kan­di­da­tais į Sei­mo na­rius ne­lie­čia­my­bę įgi­jo penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 9 die­ną, kai pa­skelb­tas ofi­cia­lus kan­di­da­tų dau­gia­man­da­tė­je ir vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se są­ra­šas.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad ofi­cia­liai pa­skel­bus kan­di­da­tus iki pir­mo­jo nau­jai iš­rink­to Sei­mo po­sė­džio be Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­ti­ki­mo jie ne­ga­li bū­ti trau­kia­mi bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­ima­mi, ne­ga­li bū­ti ki­taip var­žo­ma jų lais­vė.

V.Gap­šys yra įta­ria­ma­sis po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je. Jam pa­teik­ti įta­ri­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir ky­ši­nin­ka­vi­mo. Par­ei­gū­nų duo­me­ni­mis, bū­da­mas Sei­mo na­riu „dar­bie­tis“ iš „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio yra pa­ėmęs apie 25 tūkst. eu­rų ver­tės ky­šį dėl to, kad veik­tų kon­cer­no nau­dai.

Dėl šių įta­ri­mų V.Gap­šys at­si­sa­kė par­la­men­ta­ro man­da­to, ta­čiau li­ko va­do­vau­ti Dar­bo par­ti­jos rin­ki­mų šta­bui. Jis sa­vo kal­tę ne­igia.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 9 die­ną.