VRK panaikino Gretos Kildišienės mandatą
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pa­nai­ki­no Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vės Gre­tos Kil­di­šie­nės Sei­mo na­rio man­da­tą.

To­kį spren­di­mą an­tra­die­nį VRK na­riai pri­ėmė vien­bal­siai. Par­la­men­ta­rės įga­lio­ji­mai nu­trau­kia­mi nuo ket­vir­ta­die­nio.

Pa­si­trau­kus G.Kil­di­šie­nei, dėl lais­vos Sei­mo na­rio vie­tos bus ren­gia­mi rin­ki­mai vien­man­da­tė­je Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio apy­gar­do­je. VRK nu­spren­dė, kas jie vyks ba­lan­džio 23 die­ną kar­tu su me­rų rin­ki­mais Jo­na­vo­je bei Ša­kiuo­se.

G.Kil­di­šie­nė at­si­sa­kė man­da­to pa­aiš­kė­jus, kad ji nuo par­ti­jos bend­ra­žy­gių nu­slė­pė prieš de­šimt­me­tį pra­dė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gal­būt iš dar­bo­vie­tės pa­si­sa­vin­tų lė­šų. Ty­ri­mas nu­trauk­tas, at­ly­gi­nus ža­lą.

Pa­li­ku­si VRK po­sė­dį G.Kil­di­šie­nė an­tra­die­nį ne­at­sa­kė į žur­na­lis­tų klau­si­mus. Ad­vo­ka­tas Eval­das Val­čiu­kas in­for­ma­vo, kad bus ap­si­ri­bo­ta raš­tiš­ku par­eiš­ki­mu spau­dai, ku­ris bu­vo pa­da­lin­tas vie­to­je.

Par­eiš­ki­me ji sa­ko at­sis­ta­ty­di­nu­si, nes ne­be­ma­to ga­li­my­bių „nor­ma­liai dirb­ti Sei­me ir at­sto­vau­ti rin­kė­jų in­te­re­sams“.

Bu­vu­si par­la­men­ta­rė at­sip­ra­šo rin­kė­jų, ją iš­rin­ku­sių Anykš­čių – Pa­ne­vė­žio rin­ki­mų apy­gar­do­je, taip pat vi­sų, ku­riems ši is­to­ri­ja „pa­sė­jo abe­jo­nes po­li­ti­kais ar vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, nu­vy­lė ar su­kė­lė ne­ma­lo­nių iš­gy­ve­ni­mų“.

„At­si­sa­ky­da­ma Sei­mo na­rės man­da­to esu įsi­ti­ki­nu­si, jog Sei­mo na­riai, su­si­bū­rę Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jo­je, vyk­dys ža­dė­tas re­for­mas ir ne­nu­vils Lie­tu­vos žmo­nių. Kar­tu ti­kiuo­si, jog vals­ty­bė ne­bus val­do­ma „griau­žių spin­to­se ieš­ko­to­jų“ ran­ko­mis“, – ra­šo­ma jos par­eiš­ki­me.

Ji taip pat sa­ko ap­gai­les­tau­jan­ti, kad ki­lus ažio­ta­žui „Lie­tu­vos žmo­nės bu­vo įtrauk­ti į įvai­riau­sios in­for­ma­ci­jos bei gan­dų nag­ri­nė­ji­mo ver­pe­tus“.

„Skau­du, kad nu­ken­tė­jo ma­no ar­ti­mie­ji, ku­rių pri­va­taus gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bės bu­vo vie­šai skel­bia­mos ir ana­li­zuo­ja­mos. Kar­tu džiau­giuo­si, jog „au­to­mo­bi­lio is­to­ri­ja“ pa­ska­ti­no pa­ty­ru­sius po­li­ti­kus, ne­tgi esa­mus ar bu­vu­sius ki­tų par­la­men­ti­nių par­ti­jų va­do­vus, su­skub­ti aiš­kin­tis bei dek­la­ruo­ti sa­vo in­te­re­sus“, – ra­šo­ma žur­na­lis­tams iš­da­lin­ta­me teks­te.

G.Kil­di­šie­nė at­sis­ta­ty­di­nan­ti pa­skel­bė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džius is­to­ri­jai apie jos at­žvil­giu vyk­dy­tą ty­ri­mą.

„Neį­ver­ti­nau ga­li­mų sa­vo jau­nys­tės klai­dų įta­kos si­tua­ci­jai, kuo­met pa­ti tap­siu Sei­mo na­re, o Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – val­dan­čią­ja par­ti­ja. Ne­su teis­ta, bet su­pran­tu, jog pa­vie­šin­ti fak­tai ken­kia Sei­mo ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, ku­ri sie­kia są­ži­nin­gu­mo, skaid­ru­mo ir at­vi­ru­mo pri­nci­pų įgy­ven­di­ni­mo Lie­tu­vo­je, re­pu­ta­ci­jai“, – par­eiš­ki­me dėl pa­si­trau­ki­mo sa­kė G.Kil­di­šie­nė.

G.Kil­di­šie­nė sa­vai­tę anks­čiau at­si­dū­rė dė­me­sio cen­tre dėl jos mo­ti­nos au­to­mo­bi­lio iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­ties su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mu „Ag­ro­kon­cer­nu“. Šiuo au­to­mo­bi­liu nau­do­jo­si ir Sei­mo na­rė. Be to, di­džiu­lio at­gar­sio su­lau­kė ir ki­ti ki­lę klau­si­mai dėl par­la­men­ta­rės iš­si­la­vi­ni­mo, dėl pra­ei­ty­je vy­ku­sio tei­sė­sau­gos ty­ri­mo jos at­žvil­giu.