VRK negali šalinti įtarimų sulaukusio rinkimų komisijos vadovo
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) ne­tu­ri tei­si­nio pa­grin­do iš par­ei­gų ša­lin­ti įta­ri­mų tei­sė­sau­gos ty­ri­me su­lau­ku­sio Ka­ro­li­niš­kių apy­gar­dos L.Asa­na­vi­čiū­tės apy­lin­kės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Li­no Lo­bec­kio.

„Jei tai nė­ra su­si­ję su rin­ki­mais, kol kas įsta­ty­mas mums ne­nu­ma­to pa­grin­do jo ša­lin­ti iš ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gų. Jei jis par­ašy­tų pra­šy­mą ša­lin­ti jį iš ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kų, ti­kė­ti­na, kad toks pra­šy­mas bū­tų pa­ten­kin­tas, ir ta­da ti­kriau­siai pa­va­duo­to­jai bū­tų pa­ves­ta ei­ti pir­mi­nin­ko par­ei­gas“, – BNS sa­kė VRK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė.

Pa­sak VRK vie­nos iš va­do­vių, pats apy­lin­kės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas L.Lo­bec­kis tu­rė­tų įver­tin­ti, ar jo at­lik­ti veiks­mai ir ei­na­mos par­ei­gos yra su­de­ri­na­mi.

„Mes ne­ži­no­me, ko­kia bus baig­tis, ir pats ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas tu­rė­tų įver­tin­ti, ar jo at­lik­ti veiks­mai ir ei­na­mos par­ei­gos yra su­de­ri­na­mi ar ne­su­de­ri­na­mi. Ir jei jis ma­no, kad jam ne­de­rė­tų bū­ti ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku, tu­rė­tų pri­im­ti ati­tin­ka­mą spren­di­mą, o mes rem­da­mie­si ži­no­mais duo­me­ni­mis ir tei­si­niu re­gu­lia­vi­mu ne­tu­ri­me pa­grin­do jo ša­lin­ti“, – sa­kė L.Mat­jo­šai­ty­tė.

Pats iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) įta­ri­mų dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo su­lau­kęs kon­ser­va­to­rių de­le­guo­tas apy­lin­kės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas L.Lo­bec­kis sa­ko ne­si­trauk­sian­tis iš par­ei­gų.

„Ma­no spren­di­mas yra, kad aš ne­si­ruo­šiu at­sis­ta­ty­din­ti pats, nors man yra to­kia ga­li­my­bė. Pra­dė­jus dar­bą ne­si­ruo­šiu jo mes­ti, tuo la­biau pa­lik­ti ko­mi­si­jos na­rių, ku­rie ti­krai no­ri, kad aš sa­vo dar­bą iki ga­lo pa­da­ry­čiau. Iš ti­krų­jų su­dė­tin­ga ir pa­va­duo­to­jai, ku­ri nė­ra dir­bu­si to­kio dar­bo. Ma­no as­me­niš­kai spren­di­mas yra lik­ti ir dirb­ti. Ma­no par­ti­ja gal kaž­ką spręs“ ,– BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė L.Lo­bec­kis.

Vy­ras tei­gė, kad kal­tės dėl par­eikš­tų įta­ri­mų ko­rup­ci­jos by­lo­je ne­pri­pa­žįs­ta ir ne­ma­to rei­ka­lo mes­ti dar­bą.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­ja yra pra­ne­šu­si, kad L.Lo­bec­kio na­rys­tė par­ti­jo­je bu­vo su­stab­dy­ta, kol vyks­ta ty­ri­mas.

Spa­lio 12 die­ną Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas de­šim­čiai die­nų su­im­ti ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­mą ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­rių L.Lo­bec­kį, o ki­tą įta­ria­mą­jį ad­vo­ka­tą Ar­tū­rą Šu­ke­vi­čių pa­lei­do į lais­vę. Abu įta­ria­muo­sius su­lai­kė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos par­ei­gū­nai.

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad veik­da­mi kar­tu L.Lo­bec­kis ir ad­vo­ka­tas A.Šu­ke­vi­čius rei­ka­la­vo iš ma­žo­sios bend­ri­jos „Re­vi­pa Group“ di­rek­to­riaus 15 tūkst. eu­rų ky­šio už teis­mi­nio pro­ce­so su­stab­dy­mą ir da­lį rei­ka­lau­to ky­šio pri­ėmė.

L.Lo­bec­kis šiuo me­tu yra lais­vė­je ir tei­sė­sau­gai da­vė par­ody­mus.