VRK narys: balsus pirks, kol bus pardavėjų
Po bal­sų pir­ki­mo Ši­lu­tė­je skan­da­lo, dėl ku­rio įta­ri­mai me­ta­mi par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pra­kal­bo apie iki šiol pre­ce­den­to ne­tu­rė­ju­sį spren­di­mą – po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos pa­ša­li­ni­mą iš rin­ki­mų. Iki šiol par­ti­joms at­sa­ko­my­bės už ga­li­mą rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mą pa­vyk­da­vo iš­veng­ti.

VRK spren­di­mu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė iki spa­lio 30-osios, kai bus pa­tvir­tin­ti ga­lu­ti­niai Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tai, iš­nag­ri­nė­ju­si tei­sė­sau­gos ty­ri­mo me­džia­gą, tu­rė­tų nu­spręs­ti, ar kal­tė dėl bal­sų pir­ki­mo Ši­lu­tė­je ga­li tek­ti vi­sai par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT). Pri­ėmus to­kį spren­di­mą, šiai po­li­ti­nei or­ga­ni­za­ci­jai grės­tų bū­ti pa­ša­lin­tai iš rin­ki­mų. Jos lai­mė­tus pen­kis man­da­tus to­kiu at­ve­ju pa­si­da­ly­tų ki­tos į par­la­men­tą iš­rink­tos par­ti­jos.

„Šio­je is­to­ri­jo­je yra daug ne­ži­no­mų­jų, to­dėl ras­ti sa­lia­mo­niš­ką spren­di­mą bus su­dė­tin­ga. Jei­gu bū­tų pri­im­tas spren­di­mas nai­kin­ti vie­nos par­ti­jos bal­sus ne­tu­rint pa­kan­ka­mai sva­rių įro­dy­mų, tai grės­tų su­žlug­dy­ti pa­si­ti­kė­ji­mą įsta­ty­mų vir­še­ny­be ir pa­čia tei­si­ne vals­ty­be, nes ga­lė­tų kil­ti pa­gun­da to­kiais da­ly­kais ma­ni­pu­liuo­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius.

Lau­kia įrodymų

Pra­ėju­sią sa­vai­tę VRK iš­sa­kė po­zi­ci­ją, kad Ši­lu­tė­je ki­lęs bal­sų pir­ki­mo skan­da­las, ku­ria­me mi­ni­mas TT par­ti­jos pa­va­di­ni­mas, yra rim­tas pre­ce­den­tas, ga­lin­tis tu­rė­ti es­mi­nės įta­kos rin­ki­mų re­zul­ta­tams. Kaip ži­no­ma, tei­sė­sau­ga ti­ria, ar Ši­lu­tės vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je ga­lė­jo bū­ti per­ka­mi rin­kė­jų bal­sai TT at­sto­vo Kęs­to Koms­kio nau­dai, taip pat abe­jo­nių su­kė­lė Laz­di­jų-Drus­ki­nin­kų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je kan­di­da­ta­vu­sio šios par­ti­jos at­sto­vo Al­bi­no Žy­man­čiaus gau­ti bal­sai. Tie­sa, rin­ki­mų re­zul­ta­tai VRK spren­di­mu šio­se apy­gar­do­se li­ko ga­lio­ti, nes nei vie­nas, nei ki­tas pre­ten­den­tas ne­pa­te­ko į an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą.

Ar ty­ri­mas dėl si­tua­ci­jos Laz­di­juo­se bei Drus­ki­nin­kuo­se bus tę­sia­mas, tei­sė­sau­gi­nin­kai ža­da ap­sisp­ręs­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Anot Aly­taus apy­lin­kės vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro Sta­sio Ka­siu­lio, šio­je apy­gar­do­je bal­sų skai­čius, ku­riam ga­lė­jo bū­ti da­ro­mas po­vei­kis, yra mi­ni­ma­lus, be to, par­ei­gū­nai ne­tu­ri duo­me­nų, kad ga­lė­jo bū­ti vei­kia­ma kon­kre­čios par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šo nau­dai. Tuo me­tu Ši­lu­tė­je, kur dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo po­li­ci­ja su­lai­kė sep­ty­nis as­me­nis, po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jo Ed­var­do Ši­le­rio tei­gi­mu, bal­sai ga­lė­jo bū­ti per­ka­mi ne už at­ski­rą kan­di­da­tą, bet vi­so TT są­ra­šo nau­dai.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė VRK na­rys tei­si­nin­kas Jo­nas Ud­ris, pa­aiš­kė­jus, kad bal­sai bu­vo per­ka­mi no­rint aukš­čiau iš­rei­tin­guo­ti kon­kre­tų kan­di­da­tą, jis bū­tų ša­li­na­mas iš par­ti­jos są­ra­šo. Pa­sit­vir­ti­nus in­for­ma­ci­jai, kad bal­sai bu­vo per­ka­mi vi­sos par­ti­jos nau­dai, bū­tų svars­to­mas vi­so TT są­ra­šo re­gis­tra­vi­mo klau­si­mas. Ne­at­me­ta­ma ir ki­ta – pro­vo­ka­ci­jos prieš kon­kre­čią par­ti­ją – ga­li­my­bė.

„As­me­niš­kai man pa­grin­di­nė prie­lai­da, dėl ku­rios bal­suo­čiau už TT pa­ša­li­ni­mą, bū­tų tei­sė­sau­gos su­rink­to­je me­džia­go­je pa­teik­ti duo­me­nys, lei­džian­tys įsi­ti­kin­ti, kad bal­sų pir­ki­mą or­ga­ni­za­vo par­ti­jos va­do­vy­bė ar­ba tai bu­vo da­ro­ma su jos ži­nia. Bet tai tu­rė­tų bū­ti tvir­ti įro­dy­mai“, – ti­ki­no jis.

Ga­li­my­bė baus­ti partijas

Pa­sak J. Ud­rio, iki šiol par­ti­jos už bal­sų pir­ki­mą ne­bu­vo rea­liai bau­džia­mos, nes to­kią ga­li­my­bę nu­ma­tan­čios įsta­ty­mų pa­tai­sos at­si­ra­do tik po 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mų. Tuo me­tu ka­den­ci­ją bai­gian­tis cen­tro de­ši­nės jė­gų do­mi­nuo­tas Sei­mas sku­bos tvar­ka pri­ta­rė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­cia­ty­va par­eng­toms Kon­traž­val­dy­bos, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so bei Rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­tai­soms, ku­rio­mis bu­vo įtvir­tin­ta nuo­sta­ta, kad už rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mą ar ki­to­kį jiems da­ro­mą po­vei­kį ga­li bū­ti bau­džia­mi ne tik pa­vie­niai as­me­nys, bet ir par­ti­jos.

Ša­lies va­do­vės siū­ly­mas Sei­mą pa­sie­kė, kai Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) po pre­zi­den­tės bei par­la­men­ta­rų krei­pi­mų­si, pa­ska­tin­tų in­for­ma­ci­jos apie tuo me­tu esą vy­ku­sį di­de­lio mas­to bal­sų pir­ki­mą, pir­miau­sia – dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je lai­mė­ju­sios Dar­bo par­ti­jos (DP) nau­dai, aps­vars­tęs 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mų tei­sė­tu­mą, pa­li­ko ga­lio­ti jų re­zul­ta­tus.

Nors nau­ji rin­ki­mai ne­bu­vo skel­bia­mi, rem­da­ma­si KT spren­di­mu VRK anu­lia­vo pa­gal DP są­ra­šą iš­rink­tų jos at­sto­vų Ži­vi­lės Pins­ku­vie­nės, Jo­no Pins­kaus bei Jo­lan­tos Gau­du­tie­nės man­da­tus. Šie „dar­bie­čiai“ bu­vo mi­ni­mi pla­čiai nu­skam­bė­ju­sia­me ty­ri­me dėl ga­li­mo ka­li­nių bal­sų pir­ki­mo jų nau­dai. Pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žę Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas ga­lu­ti­nai iš­tei­si­no DP: nors kons­ta­ta­vo, jog ban­dy­mas pa­pirk­ti rin­kė­jus šios par­ti­jos nau­dai bu­vo įro­dy­tas, ta­čiau iki ga­lo rea­li­zuo­ti už­ma­čios „dar­bie­čiams“ esą ne­pa­vy­ko.

Ver­tin­ga prekė

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė A. Kru­pa­vi­čius, tam, kad par­ti­ja bū­tų pa­ša­lin­ta iš rin­ki­mų, tu­rė­tų at­si­ras­ti la­bai sva­rūs įro­dy­mai, kad bal­sai tos or­ga­ni­za­ci­jos nau­dai bu­vo per­ka­mi ma­siš­kai, dau­ge­ly­je rin­ki­mų apy­gar­dų. „Bet ku­riuo at­ve­ju eg­zis­tuo­ja ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja, ir kol nu­si­kal­ti­mas ne­įro­dy­tas, už jį baus­ti ne­ga­li­ma. Sa­vo dar­bą pir­miau­sia tu­ri at­lik­ti tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos, su­rink­da­mos įro­dy­mus. Tik jais va­do­vau­jan­tis tu­rė­tų bū­ti pri­ima­mi spren­di­mai. Jei bū­tų nu­sta­ty­ti pa­vie­niai bal­sų pir­ki­mo at­ve­jai, tai ti­krai ne­tu­rė­tų tap­ti pa­grin­du nai­kin­ti vi­so­je Lie­tu­vo­je gau­tus par­ti­jos bal­sus“, – tvir­ti­no po­li­to­lo­gas.

J. Ud­rio ma­ny­mu, bal­sų pir­ki­mas mū­sų ša­ly­je ne­si­baigs, kol bus bal­sų par­da­vė­jų. „Kol bal­sų par­da­vė­jai ne­sup­ras, kad taip elg­da­mie­si, da­ro sau tie­sio­gi­nę ža­lą, bal­sai liks ver­tin­ga pre­kė. Si­tua­ci­jai pa­keis­ti rei­kia vi­suo­me­nės so­cia­li­nės bran­dos. Ži­no­ma, tei­si­niai ins­tru­men­tai bū­ti­ni, bet jais rei­kia ne­pa­mirš­ti nau­do­tis – efek­ty­viai, iš­min­tin­gai ir „ne­pers­pau­džiant“, nes jei ra­di­ka­lius spren­di­mus pra­dė­si­me pri­imi­nė­ti va­do­vau­da­mie­si tik gan­dais ir abe­jo­nė­mis, pe­rei­si­me prie ki­to kraš­tu­ti­nu­mo“, – aiš­ki­no VRK at­sto­vas.

Bal­sų pir­ki­mo mas­tas Lie­tu­vo­je au­ga su­lig kiek­vie­nais rin­ki­mais. Kaip anks­čiau skel­bė su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius, per 2008 me­tais vy­ku­sius Sei­mo rin­ki­mus bu­vo gau­tas 51 pra­ne­ši­mas apie pa­žei­di­mus, pra­dė­ti 25 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, 16 iš jų nu­trauk­ti, 9 pa­sie­kė teis­mą. 2012 me­tais gau­ta apie 500 pra­ne­ši­mų apie pa­žei­di­mus, pra­dė­ta be­veik 30 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų.