VRK „Naisių žemėje“ politinės reklamos nerado
Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė pa­siū­lė ko­mi­si­jai kons­ta­tuo­ti, kad Nai­sių bend­ruo­me­nė lei­di­nys „Nai­sių že­mė“ nė­ra val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ar jo ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio po­li­ti­nė rek­la­ma.

Tačiau darbo grupė siūlo pripažinti, kad vienas leidinio straipsnių yra paslėpta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovės Seime Guodos Burokienės reklama.