VRK liberalų pasigailėjo: nurėžė pusmečio dotacijas
Li­be­ra­lų są­jū­dis dėl šiurkš­taus fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo pa­žei­di­mo pra­ran­da pus­me­čio do­ta­ci­ją – maž­daug 395 tūkst. eu­rų, ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

VRK sprendimo projekte siūlyta liberalams dotaciją atimti metams, tačiau komisijos nariai pasiūlė sušvelninti sankciją iki pusės metų. Šiam siūlymui pritarta „už“ balsavus dvylikai komisijos narių, „prieš“ balsuojančių nebuvo, liberalų atstovas pagal įstatymą susilaikė.

„Liberalų sąjūdis buvo pakankamai nubaustas mums paskelbus apie šiurkštų pažeidimą, ir nors mums įstatymas leidžia neskirti dotacijos iki dvejų metų, manyčiau, kad būtų proporcinga pirmą kartą pažeidus įstatymą skirti ne metų, o pusmečio dotacijos neskyrimą“, – sakė VRK narys konservatorius Vilnius Semeška.

Komisijos pirmininkės pavaduotojas Vincentas Vobolevičius pažymėjo, kad iškart skirdama didelę baudą komisija prarastų lankstumą – atitinkamai už mažesnius pažeidimus irgi turėtų taikyti pakankamai dideles baudas.

„Noriu atkreipti dėmesį į lankstumą, kurį mes prarastume siūlydami didelę baudą. Jei mes iš karto pradėsime nuo tokios didelės baudos, iškart nuo metų, mes prarandam lankstumą. Mintis yra – už didesnius pažeidimus didesnės baudos, už mažesnius – mažesnės, ir jei mes už šitą konkretų pažeidimą skirsime didesnę baudą, mes kaip komisija save spaudžiam į kampą, nes tada už kitus mažesnius pažeidimus irgi turėsime taikyti gana dideles baudas“, – sakė V. Vobolevičius.

Liberalų sąjūdžio laikimasis vadovas Eugenijus Gentvilas tuo tarpu teigė, kad partija nesutinka ir su švelnesne sankcija nei siūlyta sprendimo projekte. „Mes nepripažįstame kaltės“, – sakė E. Gentvilas.

Jis argumentavo, kad neduodama dotacijos VRK „įvykdytų teisingumą nelaukdama teismo“. Kartu partijos laikinasis vadovas sakė suprantantis sudėtingą VRK situaciją, nes komisija pagal įstatymą turi iki lapkričio 15 dienos priimti sprendimą dėl dotacijos.

Rugsėjį Liberalų sąjūdžiui buvo pateikti įtarimai politinės korupcijos byloje.

Taip pat prokurorai VRK perdavė medžiagą dėl liberalų finansavimo, ją įvertinusi VRK praėjusią savaitę pripažino, kad partija šiurkščiai pažeidė įstatymą finansuodama praėjusių metų Seimo rinkimų kampaniją. Liberalai su tuo nesutinka ir šį sprendimą skundžia teismui.

Padarius šiurkštų pažeidimą politinei partijai biudžeto asignavimai neskiriami iki dvejų metų, o neskirti pinigai grąžinami į valstybės biudžetą. Teisę pradėti gauti biudžeto asignavimų pusmetinį dydį tokia partija įgyja tik kitą pusmetį nuo pažeidimo pašalinimo.

Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė, kad per 2016 metų rinkimus Liberalų sąjūdis pažeisdamas įstatymą gavo nepiniginę auką iš juridinio asmens – buvusio partijos nario Šarūno Gustainio įsteigto Taikomosios politikos instituto.

Nepinigine auka VRK pripažino praėjusių metų sausio 16 – balandžio 24 dienomis instituto surengtus mokymus „Ready to Win“ (angl. Pasirengę nugalėti – BNS), kurie kainavo 45,336 tūkst. eurų. Mokymuose dalyvavo partijos nariai, o Liberalų sąjūdis už juos nemokėjo.