VRK lėšų tvirtinimas sukėlė abejonių
Par­la­men­ta­ras Jur­gis Raz­ma krei­pė­si į Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kę Lau­rą Mat­jo­šai­ty­tę, pra­šy­da­mas pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie su­pla­nuo­tas įstai­gos iš­lai­das, taip pat – spren­di­mą, ku­riuo re­mian­tis są­ma­tos do­ku­men­tas bu­vo pa­tvir­tin­tas ir per­duo­tas Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai.

2018 metų VRK programos sąmata buvo patvirtinta praėjusios savaitės pabaigoje. Joje numatyta, kad komisijos išlaidos šiemet sieks daugiau nei 7,9 mln. eurų. Liūto dalis šių lėšų – 5,5 mln. eurų – numatyta politinėms partijoms finansuoti. Per 1,3 mln. eurų sudarys išlaidos pagal biudžeto eilutę „Rinkėjų registravimas, rinkimų ir referendumų rengimas“. VRK valdymo išlaidoms planuojama skirti beveik 1,1 mln. eurų.

Tačiau J. Razmą pasiekė žinios, kad šių metų VRK biudžetas nebuvo patvirtintas komisijos, kaip tai numatyta įstatyme. Vyriausioji rinkimų prievaizdė L. Matjošaitytė tikina, kad visos procedūros atliktos tinkamai.

Parlamentinės kontrolės išraiška

„VRK – institucija, organizuojant rinkimus ir prižiūrinti jų eigą. Ši institucija atsakinga už precizišką įstatymų laikymąsi ir demokratijos užtikrinimą Lietuvoje. Tad natūralu, kad to tikimės ir iš VRK pirmininkės, todėl prašome pateikti, kokiais tikslais naudojamos institucijai skiriamos valstybės lėšos ir ar laikomasi įstatymų tvirtinant VRK biudžetą“, – aiškino J. Razma.

Anot parlamentaro, reikia padaryti išvadas dėl buvusio išlaidavimo, kai VRK vadovas buvo Zenonas Vaigauskas. „Žinome, kad pirktos brangios informacinės sistemos. Vėliau, jau po fakto keltos abejonės dėl viešųjų pirkimų konkursų. Prieš tai nebuvo patikrinta, kiek ir kam pinigų planuojama išleisti. Manau, kad reikia iš anksto patikrinti, ką ir kokias išlaidas komisija planuoja. Tai yra elementari parlamentinės kontrolės išraiška“, – teigė jis.

Taip pat, J. Razmos nuomone, svarbu išsiaiškinti, ar VRK programos sąmatą turi tvirtinti visa komisija savo sprendimu, ar pakanka vien jos vadovo patvirtinimo. „Mano žiniomis, VRK pirmininkė yra vienasmeniškai patvirtinusi sąmatą. Pagal įstatymą taip neturėtų būti. Tai taip pat reikia išsiaiškinti. Jeigu yra kokių nors prieštaravimų įstatymams, šią problemą reikia išspręsti“, – pažymėjo konservatorius.

Viskas pagal įstatymus

Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 13 straipsnis numato, kad jos pirmininkas teikia VRK tvirtinti jos išlaidų, taip pat – rinkimų, referendumo išlaidų sąmatas, sekretoriato struktūrą ir etatus. Tačiau L. Matjošaitytė minėjo to paties įstatymo 20 straipsnį, kuriame sakoma, kad VRK yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto lėšų, o jai skirtų asignavimų valdytojas yra komisijos pirmininkas. Taip pat ji užsiminė apie Biudžeto sandaros įstatymą, numatantį, kad asignavimų valdytojai nustato ir tvirtina vadovaujamos įstaigos programų sąmatas. „Tokia išlaidų sąmata, kaip numatyta 13 straipsnyje, nėra rengiama. Ji nerengiama jau daugelį metų – nuo to laiko, kai VRK įgijo juridinio asmens teises ir pareigas, gavo juridinio asmens statusą“, – aiškino ji. Kartu vyriausioji rinkimų prievaizdė pridūrė, kad parengta komisijos išlaidų sąmata buvo įkelta į VRK dokumentų sistemą, kur su ja gali susipažinti visi komisijos nariai.

VRK programos sąmata, L. Matjošaitytės teigimu, buvo parengta atsižvelgus į šiųmečius komisijos poreikius, įvertinus pernykštį biudžetą. Nuo 2017 metų sąmatos dabartinis projektas esą nedaug kuo skiriasi.