VRK įspėja dėl klaidinančios informacijos
Š.m. spa­lio 23 d., sek­ma­die­nį, vyks Sei­mo rin­ki­mų pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas. 

Pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) at­krei­pia dė­me­sį, kad apie kai ku­riuos kan­di­da­tus, da­ly­vau­jan­čius pa­kar­to­ti­nia­me bal­sa­vi­me sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja, esą jie yra iš­rink­ti dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je, to­dėl už juos bal­suo­ti pa­kar­to­ti­nia­me bal­sa­vi­me ne­rei­kia. Tai klai­di­nan­ti in­for­ma­ci­ja, skel­bia VRK.

Abu kan­di­da­tai vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je yra ly­gūs ir už ku­rį iš jų bal­suo­ti rin­kė­jas ga­li pa­si­rink­ti ne­prik­lau­so­mai bei ne­var­žo­mas dau­gia­man­da­tės rin­ki­mų apy­gar­dos re­zul­ta­tų. Klai­di­nan­čios in­for­ma­ci­jos sklei­di­mas prieš­ta­rau­ja są­ži­nin­gų ir gar­bin­gų rin­ki­mų pri­nci­pams.

VRK par­eiš­kia, kad abu kan­di­da­tai, įra­šy­ti Jū­sų rin­ki­mų biu­le­te­ny­je, yra ly­gūs. Bet ku­ris iš jų ga­li bū­ti ren­ka­mas Sei­mo na­riu.