VRK įregistravo 12 partijų ir vieną koaliciją dalyvauti Seimo rinkimuose
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) ket­vir­ta­die­nį įre­gis­tra­vo 12 par­ti­jų ir vie­ną koa­li­ci­ją da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se. Ne­re­gis­truo­tos li­ko tik Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja ir Pen­si­nin­kų par­ti­ja, ke­ti­nan­čios su­da­ry­ti koa­li­ci­ją.

Įre­gis­truo­ti Dar­bo par­ti­jos, „Drą­sos ke­lias“ po­li­ti­nės par­ti­jos, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų), Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos, Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos, Li­be­ra­lų są­jū­džio, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, po­li­ti­nės par­ti­jos „Lie­tu­vos są­ra­šas“, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ke­lia­mi kan­di­da­tų są­ra­šai.

VRK taip pat įre­gis­tra­vo S.Buš­ke­vi­čiaus ir tau­ti­nin­kų koa­li­ci­ją „Prieš ko­rup­ci­ją ir skur­dą“. Ją su­da­ro „Jau­no­ji Lie­tu­va“ ir Tau­ti­nin­kų są­jun­ga. Jiems ga­lios 7 proc. rin­ki­mų bar­je­ras.

Pa­pras­tam par­ti­jos są­ra­šui, kad gau­tų man­da­tų Sei­me, rei­kia įveik­ti ma­žes­nį – 5 proc. – bar­je­rą.

Pa­tvir­tin­ti są­ra­šai dar nė­ra ga­lu­ti­niai. Kan­di­da­tai dar ga­li at­šauk­ti sa­vo kan­di­da­tū­rą. Kan­di­da­tą iš rin­ki­mų ko­vos ga­li pa­ša­lin­ti ir VRK, pa­vyz­džiui, jei­gu jis nu­slė­pė teis­tu­mą, tu­ri ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 9 die­ną.