VRK: „darbietis“ bandė papirkti rinkėjus
Kau­no ra­jo­ne nu­sta­ty­tas pir­ma­sis sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se pa­pir­ki­mo at­ve­jis, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

At­li­kus ty­ri­mą nu­sta­ty­ta, kad per­nai gruo­džio 21 die­ną Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tas į Kau­no ra­jo­no ta­ry­bą An­ta­nas Ma­ka­re­vi­čius šiurkš­čiai pa­žei­dė drau­di­mą pa­pirk­ti rin­kė­jus ar rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čius as­me­nis.

Pa­nau­do­da­mas Dar­bo par­ti­jos ir sa­vo pa­ties var­du įsteig­to lab­da­ros ir par­amos fon­do „Pa­si­da­lin­ki­me“ lo­go­ti­pus, kan­di­da­tas kar­tu su sa­va­no­riais Sa­my­lų kai­mo gy­ven­to­jams da­li­jo 1,45 eu­rų (5 li­tų) ver­tę vir­ši­jan­čias do­va­nas, ne­dek­la­ruo­tas Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK).

Im­tis ty­ri­mo Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­ją pa­ska­ti­no gau­tas skun­das.

Skun­de iš­dės­ty­tus fak­tus pa­tvir­ti­no de­šimt so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ at­spaus­din­tų nuo­trau­kų su ati­tin­ka­mais teks­tais. Jo­se ma­ty­ti, kad ant kiek­vie­no do­va­nų pa­ke­to yra Dar­bo par­ti­jos bei kan­di­da­to į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą A. Ma­ka­re­vi­čiaus var­du įsteig­to fon­do lo­go­ti­pai. Pats kan­di­da­tas, kaip ir jam tal­ki­nan­tys sa­va­no­riai, do­va­nas da­li­jo se­gė­da­mi ženk­le­lius su Dar­bo par­ti­jos lo­go­ti­pu.

Pa­sak VRK, po­li­ti­nį šios ne­va so­cia­li­nės ak­ci­jos tu­ri­nį pa­tvir­ti­na ir tai, kad da­li­ja­mus pa­ke­tus gau­nan­tys rin­kė­jai su­vo­kė, kas jiems par­ūpi­no ir ap­do­va­no­jo to­mis gė­ry­bė­mis. Po vie­na nuo­trau­ka, ku­rio­je ma­ty­ti žais­li­nis Ka­lė­dų Se­ne­lis megz­ta ke­pu­re ir ša­li­ku, iš­spaus­din­tas au­to­ri­zuo­tas at­si­lie­pi­mas: „A­čiū Dar­bo par­ti­jai už do­va­nas, ma­lo­niai nu­ste­bi­no“.

Su­rink­ti duo­me­nys sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jai lei­do da­ry­ti iš­va­dą, kad rin­kė­jams da­li­ja­mų pa­ke­tų ver­tė ge­ro­kai vir­ši­ja di­džiau­sią lei­džia­mą ver­tę – 1,45 eu­ro. Nuo­trau­kos įro­do, kad kiek­vie­no iš įvai­raus mais­to (rū­ky­tos žu­vies, šo­ko­la­di­nių sal­dai­nių dė­žu­tės) at­ski­ra ver­tė yra di­des­nė už mak­si­ma­lią nu­sta­ty­tą ri­bą. Tai pa­tvir­ti­na ir pa­čių do­va­nas ga­vu­sių kai­mo gy­ven­to­jų at­si­lie­pi­mai, pub­li­kuo­ti „Fa­ce­book“, ku­riuo­se dė­ko­ja­ma už „kaip nie­ka­da dos­nius šven­ti­nius mais­to pa­ke­tus“.

Įvy­kio ap­lin­ky­bes ty­ru­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos ty­ri­mo gru­pės nuo­mo­ne, Kau­no ra­jo­no rin­kė­jų pa­pir­ki­mas lai­ky­ti­nas pa­žei­di­mu dar ir dėl to, kad dy­kai da­li­jant mais­to bei ki­to­kių pre­kių pa­ke­tus bu­vo įta­ko­ta dau­ge­lis as­me­nų.

Sa­vo kal­tės A.Ma­ka­re­vi­čius ne­pri­pa­ži­no, nors pa­ties do­va­nų da­li­ji­mo fak­to ne­nei­gė. Ta­čiau vos pra­dė­jus įvy­kio ap­lin­ky­bių ty­ri­mą, iš „Fa­ce­book“ bu­vo pa­ša­lin­ta vi­sa su ti­ria­muo­ju pa­žei­di­mu su­si­ju­si me­džia­ga.

A.Ma­ka­re­vi­čius yra vie­šo­sios įstai­gos „E­koag­ros“ di­rek­to­rius, Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, me­ro pa­va­duo­to­jas.

Jis sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jai par­ašė pa­si­ža­dė­ji­mą lai­ky­tis Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­tų.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mas drau­džia pra­si­dė­jus rin­ki­mų po­li­ti­nei kam­pa­ni­jai tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai pirk­ti rin­kė­jų bal­sus, do­va­no­mis, pa­slau­go­mis ar ki­to­kiu at­ly­gi­ni­mu ska­tin­ti rin­kė­ją da­ly­vau­ti ar­ba ne­da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, bal­suo­ti už ar­ba prieš vie­ną ar ki­tą kan­di­da­tą, taip pat ža­dė­ti už bal­sa­vi­mą at­si­ly­gin­ti rin­kė­jams po rin­ki­mų.

Rin­kė­jų pa­pir­ki­mu ne­lai­ko­mas spaus­din­tos me­džia­gos, taip pat ma­ža­reikš­mių daik­tų, ku­rių ver­tė yra iki 1,45 eu­ro (5 li­tų), pa­žy­mė­tų po­li­ti­nės par­ti­jos, rin­ki­mų ko­mi­te­to, kan­di­da­tų są­ra­šo, kan­di­da­to sim­bo­li­ka, dek­la­ruo­tų VRK (pa­skel­bus jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je) ir skir­tų par­ti­jai, ko­mi­te­tui, kan­di­da­tų są­ra­šui ar kan­di­da­tui pro­pa­guo­ti, ne­at­ly­gin­ti­nas pla­ti­ni­mas.