VRK baigia priimti partijų dokumentus savivaldos rinkimams
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) bai­gia pri­im­ti par­ti­jų par­eiš­ki­nius do­ku­men­tus da­ly­vau­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.

VRK jau yra ga­vu­si ir pri­ėmu­si dvi­de­šim­ties par­ti­jų do­ku­men­tus.

Pa­gal įsta­ty­mą, par­eiš­ki­nių do­ku­men­tų įtei­ki­mas VRK bai­gia­mas iki rin­ki­mų li­kus 65 die­noms. Šis ter­mi­nas su­ei­na penk­ta­die­nį.

Vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai sa­vo do­ku­men­tus tei­kia sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­joms. Jos par­eiš­ki­nius do­ku­men­tus pri­ims iki sau­sio 15-osios.

Ke­ti­ni­mą da­ly­vau­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se yra dek­la­ra­vu­sios 24 po­li­ti­nės par­ti­jos bei 58 vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai.

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas prog­no­zuo­ja, jog rin­ki­muo­se da­ly­vaus apie pu­sę tūks­tan­čio są­ra­šų, į ku­riuos bus įra­šy­ta apie 14–15 tūkst. kan­di­da­tų, maž­daug 500 as­me­nų kan­di­da­tuos į me­rus.

Ki­tų me­tų ko­vo 1 die­ną vyks tie­sio­gi­niai me­rų ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai.