VRK baigė tvirtinti savivaldos rinkimų rezultatus
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) bai­gė tvir­tin­ti sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tus - sek­ma­die­nį pa­tvir­tin­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų re­zul­ta­tai 37 sa­vi­val­dy­bė­se. Šir­vin­tų sa­vi­val­dy­bė­je pa­tvir­tin­ti tik re­zul­ta­tai į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, ne­nus­ta­tant, kad iš­rink­tas me­ras. Rin­ki­mų re­zul­ta­tai Va­rė­no­je pa­tvir­tin­ti šeš­ta­die­nį.

Re­zul­ta­tai de­vy­nio­li­ko­je sa­vi­val­dy­bių, kur me­ras iš­rink­tas per pir­mą­jį tu­rą, pa­tvir­tin­ti prieš dvi sa­vai­tes. To­kiu bū­du sa­vi­val­dos rin­ki­mai baig­ti 57 sa­vi­val­dy­bė­se. Tri­jo­se pa­nai­kin­ti vi­si rin­ki­mų re­zul­ta­tai ar­ba iš da­lies.

Re­zul­ta­tai dėl iš­rink­tų ta­ry­bų ir me­rų sek­ma­die­nį pa­tvir­tin­ti Ak­me­nės, Aly­taus, Anykš­čių, Bir­žų ra­jo­nuo­se, Elek­trė­nuo­se, Jo­niš­kio, Jur­bar­ko, Kai­šia­do­rių ra­jo­nuo­se, Kal­va­ri­jo­je, Kau­no mies­te, Kaz­lų Rū­do­je, Kel­mės, Kė­dai­nių ra­jo­nuo­se, Klai­pė­dos mies­te ir Klai­pė­dos ra­jo­ne, Kre­tin­gos, Ku­piš­kio, Ma­žei­kių, Pa­kruo­jo, Pa­ne­vė­žio mies­to, Plun­gės, Prie­nų, Rad­vi­liš­kio, Ra­sei­nių, Ro­kiš­kio, Skuo­do, Ša­kių ra­jo­nuo­se, Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne, Ši­la­lės, Šven­čio­nių, Tau­ra­gės, Tel­šių, Uk­mer­gės ra­jo­nuo­se, Vil­niaus mies­te, Vi­sa­gi­no ir Za­ra­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­se.

Jur­bar­ko po­li­ci­ja at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mai pa­pirk­tų maž­daug 30-ties rin­kė­jų. Šią in­for­ma­ci­ją VRK pa­tei­kė jos na­rys Ju­lius Ja­sai­tis. VRK nu­spren­dė rin­ki­mų re­zul­ta­tus Jur­bar­ko sa­vi­val­dy­bė­je tvir­tin­ti, bet pa­si­li­ko tei­sę grįž­ti prie svars­ty­mo, kai pa­aiš­kės iki­teis­mi­nio ty­ri­mo iš­va­dos.

Iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl ga­li­mo rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mo taip pat at­lie­ka­mi Elek­trė­nuo­se, Jo­niš­ky­je (nu­sta­ty­ti pen­ki įta­ria­mie­ji). Dėl rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo Kal­va­ri­jo­je jau pri­im­tas teis­mo bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas, o iš­rink­tas į ta­ry­bą po­li­ti­kas ne­te­ko man­da­to. VRK po­sė­dy­je bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys į bal­sa­vi­mą se­ne­lių na­muo­se Prie­nuo­se, kur se­ny­vo am­žiaus žmo­nės ga­li­mai bal­suo­ja vien su įstai­gos va­do­ve su­si­ju­sius kan­di­da­tus. Kai ku­rie na­riai kons­ta­ta­vo, kad tai jau yra įsi­se­nė­ju­si prob­le­ma.

Vie­nas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas yra pra­dė­tas ir Ši­la­lė­je - pir­mi­niais duo­me­ni­mis, vie­nas as­muo pas ki­tą pra­šė pa­sko­lin­ti pi­ni­gų. Tas, iš ku­rio bu­vo pra­šo­ma pa­sko­lin­ti pi­ni­gų, rin­kė­jui pa­sa­kė, kad pa­sko­lins, ta­čiau rei­kės bal­suo­ti už tam ti­krą kan­di­da­tą.

„Mes esa­me su­si­pa­ži­nę su kai ku­riais ty­ri­mais, kai ku­rie yra ke­lian­tys abe­jo­nę. (...). Yra ki­ti, kur spren­di­mai mums iki ga­lo nė­ra aiš­kūs. Mes svars­tėm - ką da­ry­sim to­kiu at­ve­ju, jei­gu pa­aiš­kė­tų, kad yra to­kio ti­po pa­žei­di­mų, kai yra są­sa­jų su kan­di­da­tu ar kan­di­da­tų są­ra­šu.Su­ta­rėm, kad tre­čia­die­nį po­sė­dy­je tu­rė­tu­me dar kar­tą grįš­ti prieš šių klau­si­mų, jei­gu rei­kės, vė­liau - iki pir­mo­jo ta­ry­bos po­sė­džio, kad spręs­ti dėl ta­ry­bos na­rių iš­rin­ki­mo tei­sė­tu­mo, jei­gu gau­tu­me me­džia­gą, kad jie iš­rink­ti pa­žei­džiant rin­ki­mų įsta­ty­mą“, - po po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Šeš­ta­die­nį dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų VRK anu­lia­vo sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­ro rin­ki­mų re­zul­ta­tus Ši­lu­tė­je, Šir­vin­to­se - me­ro rin­ki­mų re­zul­ta­tus, o Tra­kų ra­jo­ne rin­ki­mų re­zul­ta­tai ne­pri­pa­žin­ti jau po pir­mo­jo tu­ro.

Šio­se sa­vi­val­dy­bė­se bir­že­lį bus ren­gia­mi pa­kar­to­ti­niai rin­ki­mai.

Pir­mų­jų tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų lai­mė­to­jai - so­cial­de­mo­kra­tai, jų at­sto­vai va­do­vaus še­šio­li­ko­je sa­vi­val­dy­bių. Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai me­rų rin­ki­mus lai­mė­jo vie­nuo­li­ko­je sa­vi­val­dy­bių, Li­be­ra­lų są­jū­dis - de­vy­nio­se.

Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) me­rus tu­rės pen­kio­se sa­vi­val­dy­bė­se, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga - ke­tu­rio­se, par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ir Dar­bo par­ti­ja tu­rės po du me­rus, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja - du. Vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų kel­ti kan­di­dai me­rų rin­ki­mus lai­mė­jo ke­tu­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se, Jur­bar­ke lai­mė­jo sa­ve iš­si­kė­lęs kan­di­da­tas. Bir­žams va­do­vaus Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos at­sto­vas.

Dau­giau­siai man­da­tų - 359 - sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se tu­rės So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, kon­ser­va­to­riai - 253, ne­daug nuo jų man­da­tų skai­čiu­mi at­si­lie­ka li­be­ra­lai - 217. „Dar­bie­čiai“ ga­vo 148 man­da­tų, šiek tiek ma­žiau už juos - 140 - Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ lai­mė­jo 82 man­da­tus, Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja „Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio blo­kas“ - 62, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) - 57. Vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai per vi­są Lie­tu­vą iš­ko­vo­jo 118 man­da­tų.