VRK: A. Paleckis papirkinėjo rinkėjus
Teik­da­mas ne­mo­ka­mas tei­si­nes kon­sul­ta­ci­jas kan­di­da­tas į Sei­mą Al­gir­das Pa­lec­kis pa­pir­ki­nė­jo rin­kė­jus, pir­ma­die­nį nu­spren­dė Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

Ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, Nau­jo­jo­je Vil­nio­je, kur po­li­ti­kas kan­di­da­tuo­ja į Sei­mą, bu­vo skel­bi­mų, kvie­čian­čių į ne­mo­ka­mas tei­si­nes kon­sul­ta­ci­jas. Ant jų bu­vo nu­ro­dy­ta, kad tai A.Pa­lec­kio po­li­ti­nė rek­la­ma.

Šios kon­sul­ta­ci­jos bu­vo tei­kia­mos bu­te, ku­ria­me bu­vo pa­dė­ta A.Pa­lec­kio lanks­ti­nu­kų, o ant sie­nos ka­bo­jo rin­ki­mų pla­ka­tas su kan­di­da­to nuo­trau­ka.

Pa­čias kon­sul­ta­ci­jas tei­kė tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis as­muo, o į jas at­vyk­da­vo ir A.Pa­lec­kis.

Pats po­li­ti­kas tvir­ti­no, kad to­kių pa­slau­gų tei­ki­mas yra tęs­ti­nė jo, kaip įstai­gos „Vi­suo­me­ni­nių pro­jek­tų cen­tras“ va­do­vo, veik­la.

„Su­tin­ku, kad pa­te­kau į to­kią pil­ką­ją zo­ną, kur daug kas pri­klau­so nuo in­terp­re­ta­ci­jų“, – VRK na­riams sa­kė A.Pa­lec­kis.

Jis tei­gė, kad į tas kon­sul­ta­ci­jas dau­giau­siai vaikš­čio­da­vo pen­si­nin­kai, ku­riems tei­si­nin­kai da­li­jo pa­ta­ri­mus dėl ko­mu­na­li­nio ūkio.

„Da­rė­me tai ti­krai nuo­šir­džiai, jo­kiu bū­du ne­no­rė­da­mi žmo­nių pa­pirk­ti“, – kal­bė­jo kan­di­da­tas.

Jo pa­žei­di­mas ne­bu­vo šiurkš­tus, to­dėl VRK ne­ma­tė rei­ka­lo ne­leis­ti kan­di­da­tui da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.

A.Pa­lec­kis kaip ne­prik­lau­so­mas kan­di­da­tas Sei­mo na­rio man­da­to sie­kia Nau­jo­sios Vil­nios vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je.

Par­la­men­to rin­ki­mai vyks sek­ma­die­nį.