VPT vėl užkliuvo Seimo mašinų detalių pirkimas
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) nu­ro­dė Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai nu­trauk­ti su­tar­tį su bend­ro­ve „Ta­nag­ra“, iš ku­rios par­la­men­tas ke­ti­no pirk­ti au­to­mo­bi­lių at­sar­gi­nes de­ta­les.

Sei­mas ža­da pa­klus­ti VPT nu­ro­dy­mui.

„Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ke­ti­na į Vie­šų­jų pir­ki­mų ta­ry­bos pa­teik­tą re­ko­men­da­ci­ją at­siž­velg­ti“, – BNS nu­ro­dė par­la­men­to Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

VPT pa­skel­bė, kad Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja, su­pla­na­vu­si „Ta­nag­rai“ už de­ta­les su­mo­kė­ti iki 18 tūkst. eu­rų, tie­kė­ją pa­si­rin­ko ne­tin­ka­mai, nes ne­kvie­tė pir­ki­me da­ly­vau­ti bend­ro­vės „AD Bal­tic“, ku­ri anks­tes­nia­me pir­ki­me bu­vo pa­siū­liu­si ma­žes­nę kai­ną nei kon­ku­ren­tai.

Anot VPT, nors per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja for­ma­liai ir pa­kvie­tė pa­siū­ly­mų pa­teik­ti tris tie­kė­jus, ta­čiau ne­sie­kė tiks­lo ra­cio­na­liai nau­do­ti pir­ki­mui skir­tų lė­šų.

Be ki­ta ko, VPT at­krei­pė dė­me­sį, jog kvie­ti­me tie­kė­jams bu­vo nu­ro­dy­ta, jog su­tar­ties ne­vyk­dy­mo ar ne­tin­ka­mo įvyk­dy­mo bau­da siek­tų 5 proc. nuo vi­sų ko­ky­biš­kai ne­at­lik­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų ver­tės, ta­čiau su „Ta­nag­ra“ rugp­jū­tį su­da­ry­to­je su­tar­ty­je to­kios nuo­sta­tos nė­ra.

Pir­ki­mų ti­krin­to­jai taip pat re­ko­men­duo­ja at­ei­ty­je or­ga­ni­zuo­jant pir­ki­mus keis­ti pa­siū­ly­mų ver­ti­ni­mo pra­kti­ką: da­bar kan­ce­lia­ri­ja ma­žiau­sią kai­ną ver­ti­no pa­gal prie kvie­ti­mo pri­de­da­mo­je len­te­lė­je nu­ro­dy­tus kie­kius, ta­čiau, kaip aiš­ki­na VPT, „de­ta­lių kie­kius pa­di­di­nus iki 50 vnt., tie­kė­jų pa­siū­ly­mų kai­nų tar­pu­sa­vio san­ty­kis ga­li keis­tis“. De­ta­les Sei­mas pla­na­vo pirk­ti pa­gal po­rei­kį – ne­įsi­pa­rei­go­jo už­sa­ky­ti vi­sų mi­nė­to­je len­te­lė­je iš­var­din­tų pre­kių ir jų kie­kių, bet kvie­ti­me nu­ro­dy­ta, kad kai ku­rių de­ta­lių ga­li bū­ti nu­pirk­ta ir dau­giau nei orien­ta­ci­nis kie­kis len­te­lė­je.

Pa­sta­rą­jį kar­tą Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja au­to­mo­bi­lių de­ta­lių kon­kur­są tu­rė­jo nu­trauk­ti ge­gu­žę – tuo­met VPT, be ki­ta ko, užk­liu­vo kon­kur­so są­ly­ga, kad au­to­mo­bi­lių at­sar­gi­nės da­lys tu­ri bū­ti pa­ga­min­tos Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Ta­da taip pat te­ko nu­trauk­ti su bend­ro­ve „Ta­nag­ra“ su­da­ry­tą su­tar­tį.