VPT siūlo Vyriausiajai rinkimų komisijai nutraukti IT sistemos priežiūros sutartį
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT), nu­sta­čiu­si pa­žei­di­mų Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos vyk­dy­ta­me in­for­ma­ci­nės sis­te­mos kū­ri­mo ir plė­tros ir tvar­ky­mo pir­ki­mo pro­ce­dū­ro­se, re­ko­men­duo­ja nu­trauk­ti 5 mln. eu­rų su­tar­tį.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pre­li­mi­na­rią­ją su­tar­tį su bend­ro­ve „iT­ree“ pa­si­ra­šė 2015-ai­siais – bend­ro­vė ir pa­ti VRK su­lau­kė po­li­ti­kų prie­kaiš­tų, kuo­met 2016-ųjų spa­lį vyks­tant Sei­mo rin­ki­mams rin­ki­mų sis­te­ma stri­go, tam ti­krą lai­ką bu­vo ga­li­ma ma­ty­ti žmo­nių as­mens duo­me­nis.

VPT, įver­ti­nu­si pir­ki­mo są­ly­gas, kons­ta­ta­vo, kad VRK nu­ro­dy­tos per­ka­mos pa­slau­gos ir jų apim­tys ne­bu­vo aiš­kios ir tai ga­lė­jo lem­ti fak­tą, jog kon­kur­so da­ly­vių – „Al­go­rit­mų sis­te­mos“ ir „iT­ree“ pa­siū­ly­mų ver­tė sky­rė­si be­veik du kar­tus – ati­tin­ka­mai 2,58 mln. eu­rų ir 5 mln. eu­rų. VPT taip pat nu­ro­do, kad ko­mi­si­ja ne­pag­rįs­tai pa­di­di­no pir­ki­mo ver­tę iki 5 mln. eu­rų, nors pra­džio­je pla­na­vo iš­leis­ti 3,48 mln. eu­rų.

Kaip BNS sa­kė pir­ki­mus ver­ti­nęs VPT Pre­ven­ci­jos ir pir­ki­mo su­tar­čių ver­ti­ni­mo prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ge­di­mi­nas Gol­ce­vas, pa­gal pre­li­mi­na­rią VRK su­tar­tį bu­vo su­da­ry­tos trys pa­skes­nės: sis­te­mos kū­ri­mo (už 1,59 mln. eu­rų), tri­jų me­tų sis­te­mos pa­lai­ky­mo (0,5 mln. eu­rų) bei sis­te­mos prie­žiū­ros Sei­mo rin­ki­mų me­tu (245 tūkst. eu­rų). Ka­dan­gi sis­te­mos kū­ri­mo su­tar­tis jau įgy­ven­din­ta, re­ko­men­duo­ja­ma nu­trauk­ti dvi vė­les­nes su­tar­tis.

„Pag­rin­di­niai nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mai – per­ne­lyg aukš­ti, ne­pag­rįs­ti rei­ka­la­vi­mai tie­kė­jams, ne­tiks­liai įvar­din­tas pats pir­ki­mo ob­jek­tas, jis ne­pa­kan­ka­mai de­ta­li­zuo­tas. Tai su­tei­kia pa­grin­dą mums da­ry­ti iš­va­dą, kad nė­ra už­ti­krin­tas ra­cio­na­lus lė­šų pa­nau­do­ji­mas. Ki­tas pa­žei­di­mas – lai­mė­to­ju pri­pa­žin­to pa­siū­ly­ta kai­na pra­ktiš­kai dvi­gu­bai vir­ši­jo su­pla­nuo­tą pir­mi­nę kai­ną, tas pa­pil­do­mų lė­šų sky­ri­mas pir­ki­mui ne­bu­vo pa­grįs­tas ob­jek­ty­viais duo­me­ni­mis, kai­na pri­pa­žin­ta tin­ka­ma tik dėl to, kad ji to­kia pa­teik­ta“, – pa­aiš­ki­no spe­cia­lis­tas.

VPT pa­brė­žia, kad tik su­mų įvar­di­ji­mas, ne­pa­si­rin­kus, pa­vyz­džiui, va­lan­di­nio ap­mo­kė­ji­mo, „ne­su­tei­kia ga­li­my­bės ob­jek­ty­viai įver­tin­ti siū­lo­mų kai­nų (iš­lai­dų) pa­grįs­tu­mo“. Pa­žy­mi­ma, kad kri­ti­nis sis­te­mos vei­ki­mo mo­men­tas eg­zis­tuo­ja tik vyks­tant rin­ki­mams, t.y. bal­sa­vi­mo me­tu, o to, pla­nuo­da­ma iš­lai­das, VRK ne­įver­ti­no.

VPT tu­rė­jo prie­kaiš­tų ir dėl ki­tų kon­kur­se įvar­dy­tų rei­ka­la­vi­mų tie­kė­jams, pa­vyz­džiui, prie­vo­lė bū­ti įgy­ven­di­nus su­tar­tį, ku­rio­je vie­nu me­tu in­teg­ra­ci­ja vyk­dy­ta su dviem ar dau­giau in­for­ma­ci­nių sis­te­mų, nes tai „neats­pin­di tie­kė­jo pa­tir­ties“. Anot VPT, tie­kė­jo pro­fe­sio­na­lu­mą pa­grįs­ti ga­li ir du ar dau­giau pro­jek­tų in­teg­ruo­jant spren­di­mus su vie­na sis­te­ma.

Ne­pag­rįs­tu rei­ka­la­vi­mu VPT va­di­na ir prie­vo­lę bū­ti įgy­ven­di­nus 300 tūkst. eu­rų ver­tės in­for­ma­ci­nių sis­te­mų kū­ri­mom mo­der­ni­za­vi­mo su­tar­tį, nes su są­ly­go­se įvar­din­to­mis už­duo­ti­mis su­si­du­ria ir įmo­nės, įgy­ven­di­nan­čios iki 50 tūkst. eu­rų ver­tės pro­jek­tus.

„At­siž­velg­da­ma į nu­sta­ty­tus įsta­ty­mo pa­žei­di­mus, tar­ny­ba re­ko­men­duo­ja nu­trauk­ti 2015 me­tų lap­kri­čio 3 die­nos su­da­ry­tą pre­li­mi­na­rią­ją su­tar­tį ir jos pa­grin­du su­da­ry­tas, ir ga­lio­jan­čias su­tar­tis“, – tei­gia­ma iš­va­do­je.

VPT re­ko­men­da­vo VRK ne­ri­bo­ti ga­li­my­bių kon­kur­suo­se da­ly­vau­ti smul­kia­jam vers­lui ir rei­ka­la­vi­mą tu­rė­ti 1 mln. eu­rų vi­du­ti­nės me­ti­nę apy­var­tą su­ma­žin­ti iki 250–500 tūkst. eu­rų, at­si­sa­ky­ti per­tek­li­nių ko­ky­bės va­dy­bos stan­dar­tų, ne­su­si­ju­sių su in­for­ma­ci­jos sau­gu­mu, taip pat rei­ka­la­vi­mo tie­kė­jui tu­rė­ti sa­vo klien­tų ap­tar­na­vi­mo tar­ny­bą, ga­li­my­bės dirb­ti 100 nu­to­lu­sių įstai­gų.

Su VRK va­do­vu Ze­no­nu Vai­gaus­ku BNS kol kas ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.

Dėl Pir­ma­ja­me Sei­mo rin­ki­mų tu­re 2016-ųjų spa­lį tin­ka­mai ne­vei­ku­sios sis­te­mos da­bar­ti­nė opo­zi­ci­ja par­agi­no spręs­ti klau­si­mą dėl il­ga­me­čio VRK va­do­vo Z.Vai­gaus­ko at­sa­ko­my­bės. Jis pats tvir­ti­no pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai ne­be­siek­sian­tis šių par­ei­gų. VRK reor­ga­ni­za­ci­jos jau ėmė­si Sei­mas – par­la­men­to va­do­vas Vik­to­ras Pra­nckie­tis yra sa­kęs, kad nau­ja ko­mi­si­ja bus for­muo­ja­ma po ba­lan­dį vyk­sian­čių me­rų bei Sei­mo na­rio rin­ki­mų ir bus su­da­ry­ta iki ge­gu­žės vi­du­rio.