VPT rado pažeidimų Vilniaus Universiteto kanceliarinių prekių pirkimuose
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) įpa­rei­go­jo Vil­niaus uni­ver­si­te­tą (VU) nu­trauk­ti kan­ce­lia­ri­nių pre­kių pir­ki­mą – tar­ny­ba nu­sta­tė, kad be­veik 730 tūkst. eu­rų ke­tin­ta iš­leis­ti pa­žei­džiant tei­sės ak­tus.

Tar­ny­bos nuo­mo­ne, pir­ki­mo są­ly­gos ne­už­ti­kri­no pa­kan­ka­mos kon­ku­ren­ci­jos, taip pat VPT abe­jo­nių su­kė­lė uni­ver­si­te­to nu­sta­ty­ti tie­kė­jų pa­siū­ly­mų ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai.

VPT in­for­ma­vo, kad VU nu­ro­dė įsi­gy­jan­ti biu­ro reik­me­nis vie­nu pir­ki­mu, nors pre­kių asor­ti­men­tas su­si­de­da iš 10 įvai­rių pre­kių rū­šių, pa­vyz­džiui, po­pie­riaus, šra­ti­nu­kų, mag­ne­ti­nių len­tų, kom­piu­te­ri­nės tech­ni­kos įran­gos, te­le­fo­no apa­ra­tų, be­lai­džių te­le­fo­nų, pa­dirb­tų pi­ni­gų de­tek­to­rių, gal­va­ni­nių ele­men­tų, švies­tu­vų, elek­tros lem­pu­čių, liu­mi­nes­cen­ci­nių lem­pų ir ki­tų.

VPT pa­brė­žia, kad vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­mo­je nu­ro­dy­da­mas, jog per­ka tik biu­ro reik­me­nis ir pa­teik­da­mas tik vie­ną pir­ki­mo ko­dą, VU ap­ri­bo­jo ga­li­my­bes ma­ty­ti skel­bi­mus ki­tiems tie­kė­jams.

„Per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja, pra­šy­da­ma pa­teik­ti vie­ną pa­siū­ly­mą dėl skir­tin­gų pir­ki­mo ob­jek­to da­lių, aki­vaiz­džiai su­ma­ži­no da­ly­vių, ga­lin­čių pa­teik­ti pa­siū­ly­mus, skai­čių. Tai įro­do ap­lin­ky­bė, kad cen­tri­nė­je vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­mo­je už­re­gis­truo­ta 11 pir­ki­mu su­in­te­re­suo­tų tie­kė­jų, ta­čiau pa­siū­ly­mus pa­tei­kė tik 2 tie­kė­jai, iš ku­rių vie­no pa­siū­ly­mas at­mes­tas dėl ne­ati­tik­ties tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mams“, – BNS in­for­ma­vo tar­ny­ba.

Tar­ny­bos ne­įti­ki­no uni­ver­si­te­to per­nai ko­vą pa­teik­tas pa­aiš­ki­ni­mas, kad cen­tri­nė pir­ki­mų or­ga­ni­za­ci­ja (CPO) „siū­lo ne­pa­kan­ka­mą pre­kių asor­ti­men­tą“ nes ne­nu­ro­dė, ko­kių pre­kių CPO ka­ta­lo­ge nė­ra siū­lo­ma, be to, ne­įver­ti­no, koks asor­ti­men­tas bu­vo jau vyk­dant pir­ki­mą, t.y. gruo­dį. Pa­brė­žia­ma, kad jei uni­ver­si­te­tas bū­tų skai­dęs pir­ki­mą į da­lis, ga­lė­jo įsi­gy­ti pre­kes iš CPO.

VPT nuo­mo­ne, kon­ku­ren­ci­ją su­ma­ži­no ir rei­ka­la­vi­mas pri­sta­ty­ti pre­kes į 5 Lie­tu­vos mies­tų pa­da­li­nius, nes eli­mi­na­vo tie­kė­jus, tu­rin­čius sa­vo būs­ti­nę ki­tuo­se mies­tuo­se.

Kri­ti­kos VPT iš­sa­kė ir dėl kai­nų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos – pa­gal nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, anot VPT, uni­ver­si­te­tas pra­šė pa­teik­ti tie­kė­jų kai­nas, ku­rios ga­lio­ja bū­tent tą die­ną, pa­dau­gin­ti ją iš nu­ma­ty­to ga­li­mo pre­kių kie­kio, vis­ką su­su­muo­ti ir pri­tai­ky­ti pir­ki­mui kon­kre­čią nuo­lai­dą. Tar­ny­bos nuo­mo­ne, to­kia me­to­di­ka, pa­gal ku­rią ne­bū­tų už­fik­suo­ta ba­zi­nė pre­kių kai­na, leis­tų pikt­nau­džiau­ti kai ku­riuos tie­kė­jus, nes ver­ti­nant pa­siū­ly­mus bū­tų at­siž­vel­gia­ma tik į pro­cen­ti­nę nuo­lai­dą, bet pa­ti pre­kių kai­na ga­li vir­šy­ti rin­kos kai­ną ir ke­lis kar­tus.

VU sa­ko nu­trau­kęs pir­ki­mą bei ver­ti­nan­tis VPT pa­sta­bas.

„Vyk­dy­tas kan­ce­lia­ri­nių prie­mo­nių pir­ki­mas bu­vo itin komp­lek­siš­kas, api­man­tis daug įvai­rių pre­kių. Kar­tu no­rė­ta tu­rė­ti ga­li­my­bę jų įsi­gy­ti ir iš tų tie­kė­jų, ku­rių nė­ra cen­tri­nės per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos ka­ta­lo­ge. Su­dė­tin­ga pir­ki­mo spe­ci­fi­ka lė­mė, kad ja­me bu­vo pa­lik­ta spra­gų. Ana­li­zuo­ja­me VPT iš­va­dą ir siek­si­me įgy­ven­din­ti vi­sas pa­teik­tas re­ko­men­da­ci­jas bei iš­veng­ti pa­na­šių si­tua­ci­jų at­ei­ty­je“, – nu­ro­do­ma VU at­sa­ky­me.