VPT: „Lietuvos geležinkeliai“ privalo nutraukti šviestuvų pirkimą
Vals­ty­bės val­do­ma bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pri­va­lo nu­trauk­ti 200 tūkst. eu­rų ver­tės LED švies­tu­vų pir­ki­mo kon­kur­są, ku­rio są­ly­gos bu­vo su­kur­tos spe­cia­liai vie­nam tie­kė­jui, par­eiš­kė Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT).  “Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ at­sto­vas sa­ko kol kas ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, ar kon­kur­sas bus nu­trauk­tas.

Pa­sak Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos, kon­kur­so lai­mė­to­ja bu­vo pri­pa­žin­ta Vil­niaus švie­sos sis­te­mų ir švies­tu­vų pre­ky­bos bend­ro­vė „Kor­gas“, pa­siū­liu­si di­džiau­sią kai­ną – 199,7 tūkst. eu­rų. „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pro­te­ga­vo bū­tent šią tie­kė­ją ir jos pa­siū­ly­mą ver­ti­no ig­no­ruo­jant tai, kad ji ne­ati­ti­ko kon­kur­so są­ly­gų, tei­gia VPT.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ rei­kė­tų orien­tuo­tis į ge­rą­ją pa­sau­li­nę pra­kti­ką, kai per­ka­mi ne švies­tu­vai, o apš­vie­ti­mas: pir­ki­mo są­ly­go­se už­tek­tų nu­ro­dy­ti rei­ka­lin­gą apš­vies­ti plo­tą bei apš­vie­ti­mo in­ten­sy­vu­mą. To­kiu bū­du eli­mi­nuo­tu­me pir­ki­mus, ku­riuo­se per­ka­mi tik tam ti­kri švies­tu­vai, ku­riems tin­ka tik tam ti­kros lem­pu­tės, ga­mi­na­mos tik tam ti­kro ga­min­to­jo, ku­riam at­sto­vau­ja tik tam ti­kras tie­kė­jas“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė VPT di­rek­to­rė Dia­na Vi­ly­tė.

Anot jos, „Kor­gas“ ne pir­mą kar­tą lai­mi „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ kon­kur­sus – nuo 2012 me­tų bend­ro­vė lai­mė­jo ke­tu­ris kon­kur­sus, ku­rių bend­ra ver­tė – dau­giau nei 295 tūkst. eu­rų.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ Pir­ki­mų cen­tro di­rek­to­rius Sau­lius Bra­ziu­lis BNS sa­kė kol kas ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, ar bend­ro­vė nu­trauks kon­kur­są.

„Mū­sų spe­cia­lis­tai tu­ri įver­tin­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos ar­gu­men­tus, nes tie ar­gu­men­tai la­bai tech­ni­niai. Gal­būt mes nu­trauk­si­me, bet ga­li­me ne­su­tik­ti su jų ar­gu­men­tais ar­ba su­tik­ti ne su vi­sais“, – tei­gė S.Bra­ziu­lis.

„Tie pa­žei­di­mai, apie ku­riuos kal­ba Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, yra dėl tech­ni­nių par­ame­trų. Tuos LED'us nau­do­ja­me per­va­žo­se ir ki­tuo­se inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tuo­se, to­dėl jiems tai­ko­me ypa­tin­gus, griež­tus rei­ka­la­vi­mus. Gin­čas vyks­ta, ar rei­kia to­kių rei­ka­la­vi­mų, ar yra ki­tų bū­dų pa­siek­ti tuos re­zul­ta­tus“, – tvir­ti­no S.Bra­ziu­lis.

Anot jo, ki­ti kon­kur­so da­ly­viai ga­lė­jo aps­kųs­ti jo są­ly­gas, bet to ne­pa­da­rė. In­ži­ne­ri­nių spren­di­mų bend­ro­vė „Fi­ma“, pa­siū­liu­si 164,8 tūkst. eu­rų kai­ną, pa­sak S.Bra­ziu­lio, ne­pra­tę­sė sa­vo pa­siū­ly­mo, o ki­ti tie­kė­jai – švie­sos sis­te­mų tie­ki­mo bend­ro­vė „E­nim“ (147,8 tūkst. eu­rų) ir „Vr Elek­tric“ (113,3 tūkst. eu­rų – ne­ati­ti­ko kon­kur­so są­ly­gų ir jų pa­siū­ly­mai bu­vo at­mes­ti.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vo pa­ta­rė­jas ko­mu­ni­ka­ci­jai Da­rius Ta­ra­se­vi­čius BNS tei­gė, jog bend­ro­vė kon­kur­so są­ly­gas par­en­gė tin­ka­mai, ir ne­igė VPT par­eiš­ki­mą, jog įmo­nė pro­te­guo­ja „Kor­gą“.

„Ne vi­suo­met pi­giau­sios kai­nos spren­di­mai le­mia ge­riau­sią ko­ky­bę. Pa­gal tech­ni­nius par­ame­trus mes tuos švies­tu­vus rin­ko­mės ir man su­nku, ne­ži­nant vi­sos si­tua­ci­jos, at­sa­ky­ti, ko­kie bu­vo pri­im­ti spren­di­mai. Aš ma­nau, kad spren­di­mai bu­vo pri­im­ti op­ti­ma­lūs“, – kal­bė­jo D.Ta­ra­se­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ kol kas nė­ra ap­sisp­ren­dę, ar VPT įpa­rei­go­ji­mą nu­trauk­ti kon­kur­są skųs teis­mui.

Su vie­nin­te­liu „Kor­go“ ak­ci­nin­ku ir jos va­do­vu Kęs­tu­čiu Zda­na­vi­čiu­mi BNS kol kas ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pra­ėju­siais me­tais ir­gi skel­bė LED apš­vie­ti­mo kon­kur­są, ku­rį lai­mė­jo „Kor­gas“, pa­siū­lęs švies­tu­vus tiek­ti už 68,1 tūkst. eu­rų, o ki­tų įmo­nių pa­siū­ly­mai bu­vo at­mes­ti: bend­ro­vė „Pro­te­cha“ pa­siū­lė 480 tūkst. eu­rų, „Lit­kor In­vest“ – 58 tūkst. eu­rų, o „Spec­Rail“ – 43,7 tūkst. eu­rų kai­ną.

Vie­šų­jų pir­ki­mų duo­me­nis kau­pian­čio por­ta­lo kon­trak­tai.eu duo­me­ni­mis, 2015 me­tais „Kor­go“ pa­si­ra­šy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­čių ver­tė bu­vo be­veik 80 tūkst. eu­rų, iš jų apie 78 tūkst. eu­rų – su „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais“. Šie­met Vil­niaus Gao­no žy­dų mu­zie­jui ji par­da­vė apš­vie­ti­mo sis­te­mų už 547 eu­rus.

„Kor­go“ pa­ja­mos per­nai au­go 33,2 proc. iki 3,5 mln. eu­rų, ji už­dir­bo 151,1 tūkst. eu­rų gry­no­jo pel­no – 2,2 kar­to dau­giau nei 2015 me­tais (68,4 tūkst. eu­rų), jos ro­do Re­gis­trų cen­trui pa­teik­ta įmo­nės fi­nan­si­nė at­as­kai­ta.