VPT įtarimų dėl skaidrumo sukėlė skaidrumo mokymų pirkimas
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) šią sa­vai­tę nu­ro­dė Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tui nu­trauk­ti mo­ky­mų eti­kos ir ko­rup­ci­jos sri­ty­se kon­kur­są, nes jo są­ly­gos ga­lė­jo ri­bo­ti kon­ku­ren­ci­ją ar net ga­lė­jo bū­ti pri­tai­ky­tos kon­kre­čiam tie­kė­jui.

VPT teigia, kad norėdamas įsigyti mokymo programų su metodinėmis medžiagomis, testų su jų naudojimo metodika parengimo bei mokymų vykdymo paslaugas Valstybės tarnybos departamentas turėjo suskaidyti pirkimą į kelias dalis.

Pasak VPT, pirkimo objektą galima būtų skirstyti į dvi dalis pagal mokymo programas arba į kelias dalis pagal apskritis, kuriose numatoma vesti mokymus. To nepadarius pažeistas lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, nes išskaidžius pirkimą į atskiras dalis būtų sudaryta galimybė didesniam tiekėjų skaičiui pateikti pasiūlymus, o perkančiajai organizacijai – racionaliau naudoti lėšas.

Be to, VPT nuomone, testo užduočių ekspertinį tyrimą departamentas turėtų įsigyti atskiru viešuoju pirkimu.

„Numačiusi, kad testo užduočių validumo ekspertinį tyrimą turės atlikti tas pats tiekėjas, kuris ir rengs testus (užduotis), perkančioji organizacija neužtikrino skaidrumo principo laikymosi“, – aiškina tarnyba.

Taip pat VPT mano, kad konkurso sąlygose per mažai reikšmės skirta mažiausios kainos kriterijui, neaiškiai suformuluoti vertinimo kriterijai, kas galėjo lenti subjektyvų tiekėjų vertinimą.

„Tarnyba pažymi, kad reikalavimų specialistams visuma šiame pirkime kelia įtarimą, kad pirkimo sąlygos yra pritaikytos tam tikram tiekėjui“, – sakoma išvadoje.

Valstybės tarnybos departamentas teigia dar nenusprendęs, ar skųs nepalankią VPT išvadą. Departamento Vidaus administravimo skyriaus vedėja Jolita Urbonienė BNS nurodė, kad išvada šiuo metu yra vertinama.