VPT akiratyje – dar vienas kariuomenės pirkimas iš „Nota Bene“
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) aiš­kin­sis dar vie­ną ka­riuo­me­nės vie­šą­jį pir­ki­mą, su­si­ju­sį su bend­ro­ve „No­ta Be­ne“, pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las lry­tas.lt.

„Da­bar ga­vo­me pre­ten­zi­ją ir dėl ka­riuo­me­nės antk­lo­džių pir­ki­mo. Da­ry­si­me spren­di­mą, ar ver­tin­ti tą pir­ki­mą, ar ne. Pre­ten­zi­ja skam­ba taip, ka­riuo­me­nė pir­ko antk­lo­des. Antk­lo­džių spe­ci­fi­ka­ci­jo­je bu­vo są­ly­ga – 65 proc. vil­nos, o 35 proc. – sin­te­ti­nio au­di­nio. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­ju­si ir ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­liu­si bend­ro­vė pa­kei­tė antk­lo­des, ku­rias Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė nu­ve­žė eks­per­ti­zei. Pa­aiš­kė­jo, kad antk­lo­džių su­dė­tis ne­vi­siš­kai ati­tin­ka. Vil­nos tė­ra 64,6 proc. ir tru­pu­tį dau­giau sin­te­ti­kos. Ta­da jie at­me­tė šį pa­siū­ly­mą. Ke­ti­na ar pa­si­ra­šė su­tar­tį su an­tro­jo­je vie­to­je ir dvi­gu­bai di­des­nę kai­ną pa­siū­liu­sia „No­ta be­ne“, – tei­gė Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos va­do­vė Dia­na Vi­ly­tė.

Pir­mo­sios bend­ro­vės pa­siū­ly­mas bu­vo 66 tūkst. eu­rų, o an­tro­sios („No­ta be­ne“) – 122 tūkst. eu­rų.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba an­tra­die­nį pa­skel­bė, kad įvai­rius vir­tu­vės įran­kius iš bend­ro­vės „No­ta be­ne“ ka­riuo­me­nė pir­ko aš­tuo­nis kar­tus bran­giau, nei rin­ko­je. Pa­sak pra­ne­ši­mo, 2014-ai­siais ka­riuo­me­nė pjaus­ty­mo len­te­lę įsi­gi­jo už 180 eu­rų, kai iden­tiš­ka len­te­lė par­duo­tu­vė­je tuo me­tu kai­na­vo 28 eu­rus, duo­nrie­kį pei­lį – už 142 eu­rus, jo kai­na par­duo­tu­vė­je – 13 eu­rų. Keps­niams nau­do­ja­ma ša­ku­tė pirk­ta už 184 eu­rus, kiau­ra­sam­tis – už 70 eu­rų, ga­ląs­tu­vas – už 103 eu­rus, pei­lis mė­sai ka­po­ti – už 250 eu­rų. Sie­te­lis įsi­gy­tas už 161 eu­rą, skir­tin­gų dy­džių sam­te­liai – už 243 eu­rus ir 258 eu­rus.

Šie įran­kiai iš „No­ta be­ne“ įsi­gy­ti iš vi­so už 4 tūkst. eu­rų vyk­dant su­tar­tį, ku­rios ver­tė sie­kia maž­daug 174 tūkst. eu­rų.

2014 me­tais Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė su mi­nė­ta bend­ro­ve pa­si­ra­šė iš vi­so 1,622 mln. eu­rų ver­tės pre­li­mi­na­rią lau­ko vir­tu­vių at­sar­gi­nių de­ta­lių ir ag­re­ga­tų pir­ki­mo su­tar­tį. Jos ver­tė be­veik dvi­gu­bai vir­ši­jo pla­nuo­tą pir­ki­mo su­tar­ties su­mą, ji bu­vo nu­ma­ty­ta 724 tūkst. eu­rų.

Tu­rė­da­ma pre­li­mi­na­rią su­tar­tį su kon­kre­čiu tie­kė­ju, per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja ga­li pirk­ti iš tie­kė­jo su­tar­ty­je nu­ma­ty­to­mis są­ly­go­mis pa­gal po­rei­kį, ne­skelb­da­ma at­ski­ro kon­kur­so. Re­mian­tis ja, tais pa­čiais me­tais ka­riuo­me­nė su­for­ma­vo sa­vo pir­mą­jį už­sa­ky­mą už 173,8 tūkst. eu­rų – juo, kar­tu su ki­to­mis pre­kė­mis, ir nu­pirk­ti mi­nė­ti įran­kiai.