Vokietijos vyriausybė sveikina atradus Vasario 16-osios aktą
Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no, kad jos ar­chy­ve ap­tik­tas do­ku­men­tas yra 1918 me­tų va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Ta­ry­bos nu­ta­ri­mas dėl ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės at­kū­ri­mo, ir pa­svei­ki­nu lie­tu­vius su šiuo ra­di­niu.

„Koks nuo­sta­bus ra­di­nys! Tai pui­ki ži­nia mū­sų drau­gams iš Lie­tu­vos. Džiau­gia­mės kar­tu su jais“, – ra­šo­ma Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ko­men­ta­re. Jį BNS per­da­vė mi­nis­te­ri­jos ir Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­dos Vil­niu­je at­sto­vai.

Anot pra­ne­ši­mo, mi­nis­te­ri­jos Po­li­ti­kos ar­chy­vas iš kar­to ėmė­si ana­li­zuo­ti do­ku­men­tus ir nu­sta­tė, kad tai – „nu­ta­ri­mas, ku­rį pa­si­ra­šė Lie­tu­vos Ta­ry­ba, 1918 m. va­sa­rio 16 d. po­sė­džio me­tu vien­bal­siai nu­ta­ru­si iš­siųs­ti Vo­kie­ti­jai ir ki­toms vals­ty­bėms laiš­ką su pra­šy­mu pri­pa­žin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bę“.

„Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to ori­gi­na­las mū­sų Tau­tai ir Vals­ty­bei – ne­nu­sa­ko­mai reikš­min­gas ra­di­nys. Dė­ko­ju pro­fe­so­riui Liu­dui Ma­žy­liui, ku­ris ra­do, o Vo­kie­ti­jai, kad iš­sau­go­jo Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to ori­gi­na­lą. Bū­tent Vo­kie­ti­ja šian­dien tu­ri ga­li­my­bę įteik­ti Lie­tu­vai pa­čią ge­riau­sią ir pra­smin­giau­sią do­va­ną vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga“, – tei­gė Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis.

Do­ku­men­tą su sig­na­ta­rų par­ašais ar­chy­ve tre­čia­die­nį ra­do Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Liu­das Ma­žy­lis. Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai šiuo me­tu aiš­ki­na­si do­ku­men­to tei­si­nį sta­tu­są ir ga­li­my­bes kreip­tis į Vo­kie­ti­ją, kad ji per­duo­tų nu­ta­ri­mą Lie­tu­vai.

Ki­tų Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­to eg­zemp­lio­rių bu­vi­mo vie­ta nė­ra ži­no­ma.