Vokietijos užsienio reikalų ministras atšaukė vizitą Lietuvoje
Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Fran­kas-Wal­te­ris Stein­meie­ris at­šau­kė ket­vir­ta­die­nį pla­nuo­tą ke­lio­nę į Bal­ti­jos ša­lis, kad ga­lė­tų to­liau da­ly­vau­ti pa­sau­lio ga­ly­bių de­ry­bo­se dėl Ira­no bran­duo­li­nės prog­ra­mos.

„Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Stein­meie­ris ne­vyks pla­nuo­to vi­zi­to į ... Bal­ti­jos ša­lis dėl čia, Lo­za­no­je, te­be­si­tę­sian­čių de­ry­bų dėl Ira­no bran­duo­li­nės prog­ra­mos“, – nau­jie­nų agen­tū­rai AFP sa­kė vie­nas Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­tas, kai de­ry­bi­nin­kai pa­skel­bė per­trau­ką po vi­są nak­tį tru­ku­sių dis­ku­si­jų.

F.-W. Stein­meie­ris šį­ryt tu­rė­jo su­si­tik­ti su Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Li­nu Lin­ke­vi­čiu­mi, vė­liau tęs­ti sa­vo ke­lio­nę Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je.

„Vi­zi­tui ieš­ko­ma nau­jų da­tų“, - nau­jie­nų agen­tū­rai BNS sa­kė Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­jas Kęs­tu­tis Vaškelevičius

Per su­si­ti­ki­mą su L. Lin­ke­vi­čiu­mi Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas ke­ti­no ap­tar­ti si­tua­ci­ją Ukrai­no­je, san­ty­kius su Ru­si­ja, Ry­tų kai­my­nys­tės, re­gio­ni­nio ir ener­ge­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mus.