Vokietijos televizija: Lietuva pirmauja Europoje e. valdžios paslaugų srityje
Už­sie­nio au­di­to­ri­jai skir­ta Vo­kie­ti­jos te­le­vi­zi­ja „Deuts­che Wel­le“ skel­bia, kad e. val­džios pa­slau­gų sri­ty­je tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių pir­mau­ja Lie­tu­va.

„Nė vie­no­je Eu­ro­pos ša­ly­je taip pla­čiai ne­si­nau­do­ja­ma e. val­džios pa­slau­go­mis kaip Lie­tu­vo­je. Su val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis įmo­nės bend­rau­ja in­ter­ne­tu. Tur­būt ne­ras­tu­me nė vie­no pi­lie­čio, ku­ris už ma­ši­nos sto­vė­ji­mą mo­kė­tų ne elek­tro­ni­niu bū­du. In­ter­ne­tu re­gis­truo­ja­mi ne­tgi nau­ja­gi­miai“, – skel­bia te­le­vi­zi­ja.

Te­le­vi­zi­jos re­por­ta­že taip pat tei­gia­ma, kad Lie­tu­vos pi­lie­čiai la­bai pa­si­ti­ki vals­ty­bės tai­ko­mo­mis as­mens duo­me­nų ap­sau­gos prie­mo­nė­mis.

Vi­są „Deuts­che Wel­le“ te­le­vi­zi­jos re­por­ta­žą ga­li­te ras­ti čia.

Pa­si­nau­do­da­mos in­ter­ne­to tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis, Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jos kas­met siū­lo nau­jų e. pa­slau­gų. Šiuo me­tu Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja ir In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­tas prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos taip pat vyk­do ES lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „E­lek­tro­ni­nės de­mo­kra­ti­jos pa­slau­gų plė­tra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė­je“, ku­rio tiks­las – siek­ti di­din­ti vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo sek­to­riaus veik­los skaid­ru­mą, at­skai­to­my­bę, spren­di­mų pri­ėmi­mo ko­ky­bę.