Vokietijos ministras Vilniuje: manau, Rusijai nepavyks suskaldyti Europos
Į Lie­tu­vą at­vy­kęs Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Fran­kas-Wal­te­ris Stein­meie­ris par­eiš­kė ti­kįs, kad Ru­si­jai ne­pa­vyks su­skal­dy­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES), vis pa­si­girs­tant spė­lio­nių, jog Mask­va ga­li at­šauk­ti mais­to pro­duk­tų em­bar­gą iš Krem­liui pa­lan­kes­nių ša­lių.

„Ga­li bū­ti, kad yra to­kių ban­dy­mų ir jų bus ir at­ei­ty­je. Bu­vo ban­do­ma tai da­ry­ti, bet ban­dy­mas ne­bu­vo sėk­min­gas“, - žur­na­lis­tams sa­kė mi­nis­tras, pa­klaus­tas apie ga­li­mus Mask­vos spren­di­mus leis­ti im­por­tuo­ti mais­to pro­duk­tus iš pa­si­rink­tų ša­lių.

„Eu­ro­po­je apie tai yra dis­ku­tuo­ja­ma, ta­čiau mes ga­li­me pri­im­ti bend­rus spren­di­mus. Mes dis­ku­ta­vo­me, mū­sų dis­ku­si­jos bu­vo kon­tro­ver­siš­kos, spren­di­mas yra pri­im­tas. Aš ma­nau, kad ne­pa­vyks su­skal­dy­ti Eu­ro­pos“, - pri­dū­rė mi­nis­tras.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė, kad „to­kia grės­mė yra“, to­dėl ES tu­ri bū­ti pa­si­ren­gu­si. Pa­sak L.Lin­ke­vi­čiaus, šiuo as­pek­tu ypač svar­bi Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sa­ko­my­bė.

Mi­nis­trų su­si­ti­ki­me daug dė­me­sio bu­vo skir­ta ir ko­vai su Ru­si­jos pro­pa­gan­da. Bend­ra­me par­eiš­ki­me mi­nis­trai pra­ne­šė su­ta­rę „bend­ra­dar­biau­ti re­miant al­ter­na­ty­vias ru­sa­kal­bės ži­niask­lai­dos prie­mo­nes“, Vo­kie­ti­jo­je pla­nuo­ja­mos sta­žuo­tės Lie­tu­vos žur­na­lis­tams.