Vokietijos kariuomenės vadas: žiniasklaida rašė netiesą
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas pir­ma­die­nį su­lau­kė Vo­kie­ti­jos ko­le­gos ge­ne­ro­lo Vol­ke­rio Wie­ke­rio pa­ti­ki­ni­mo, kad ži­niask­lai­da pa­skel­bė ne­tie­są, ra­šy­da­ma apie ta­ria­mą Ber­ly­no at­si­sa­ky­mą par­duo­ti šar­vuo­čius.

Per po­kal­bį te­le­fo­nu Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės va­das „iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­sios klai­di­nan­čios in­for­ma­ci­jos ir as­me­niš­kai pa­ti­ki­no, kad Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja šiuo klau­si­mu nė­ra pri­ėmu­si jo­kių spren­di­mų“, sa­kė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do at­sto­vas spau­dai ka­pi­to­nas Min­dau­gas Ne­imon­tas.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja skel­bė, kad Vo­kie­ti­jos bend­ro­vė „Krauss-Maf­fei Weg­mann“ yra vie­na iš de­šim­ties po­ten­cia­lių tie­kė­jų, Lie­tu­vai pa­siū­liu­si sa­vo šar­vuo­čius. Lie­tu­vos val­džia tei­gia, kad tie­sio­giai su Vo­kie­ti­jos Vy­riau­sy­be ne­si­de­ra ir ne­pla­nuo­ja to da­ry­ti.

Vo­kie­ti­jos dien­raš­tis „Die Welt“ sek­ma­die­nį pra­ne­šė, esą Ber­ly­nas ne­pa­ten­ki­no Lie­tu­vos pra­šy­mo ap­rū­pin­ti jos gink­luo­tą­sias pa­jė­gas mo­der­nio­mis šar­vuo­to­sio­mis ko­vos ma­ši­no­mis, ar­gu­men­tuo­da­ma, kad ta tech­ni­ka rei­ka­lin­ga Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nei.

Pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų pro­jek­to va­do­vas pul­ki­nin­kas Ro­mual­das Pet­ke­vi­čius sek­ma­die­nį sa­kė, kad kol kas Lie­tu­va tik ana­li­zuo­ja vi­sus gau­tus do­ku­men­tus ir „jo­kių pa­pil­do­mų užk­lau­si­mų nei Vo­kie­ti­jos Vy­riau­sy­bei, nei pa­čiai kom­pa­ni­jai dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų nė­ra iš­siun­tu­si“.

Vy­riau­sy­bių ly­giu Lie­tu­va su Vo­kie­ti­ja de­ra­si dėl sa­vaei­gės ar­ti­le­ri­jos pa­būk­lų. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas pra­ėju­sią sa­vai­tę Vo­kie­ti­jos Vy­riau­sy­bės at­sto­vui iš­sa­kė pa­gei­da­vi­mą įsi­gy­ti šar­vuo­tas hau­bi­cas „PzH 2000“, ta­čiau ga­lu­ti­nio at­sa­ky­mo ne­ga­vo.