Vokietijos gynybos ministrė apdovanota Didžiuoju kryžiumi
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Di­džiuo­ju kry­žiu­mi ap­do­va­no­jo Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trę Ur­su­lą von der Leyen.

Aukš­tu vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mu mi­nis­trė įver­tin­ta už as­me­ni­nį in­dė­lį, par­amą ir ypa­tin­gus nuo­pel­nus puo­se­lė­jant bei plė­to­jant tarp­vals­ty­bi­nius Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos san­ty­kius, dvi­ša­lio ka­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mą.

Pa­sak Pre­zi­den­tės, Ur­su­lai von der Leyen va­do­vau­jant Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jai, Vo­kie­ti­ja de­mons­truo­ja iš­skir­ti­nę ly­de­rys­tę stip­ri­nant Lie­tu­vos ir vi­so ry­ti­nio NA­TO flan­go sau­gu­mą. Lie­tu­vai ir Bal­ti­jos ša­lims pa­ti­riant nuo­la­ti­nes Ru­si­jos pro­vo­ka­ci­jas, ag­re­sy­vų el­ge­sį ir ke­lia­mą grės­mę, Vo­kie­ti­ja pir­mo­ji pri­siė­mė at­sa­ko­my­bę įgy­ven­di­nant Var­šu­vo­je su­tar­tas at­gra­sy­mo prie­mo­nes ir ap­sisp­ren­dė tap­ti va­do­vau­jan­čia ša­li­mi for­muo­jant NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­ną Lie­tu­vo­je.

Vo­kie­ti­ja taip pat ženk­liai pri­si­de­da prie Lie­tu­vos gy­ny­bi­nių pa­jė­gu­mų vys­ty­mo. Tai il­ga­me­tė glau­di Lie­tu­vos par­tne­rė mo­der­ni­zuo­jant ka­ri­nes pa­jė­gas, gink­luo­tę ir ki­tą ka­ri­nę tech­ni­ką. Vo­kie­ti­jos ka­riai in­ten­sy­viai da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se Lie­tu­vo­je. Vil­niu­je įsi­kū­ru­sio­je NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo va­da­vie­tė­je tar­nau­ja šios ša­lies ka­ri­nin­kai.

Alfredo Pliadžio(KAM) nuotrauka

Ur­su­los von der Leyen ini­cia­ty­va Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja bend­ra­dar­biau­ja su Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja kei­čian­tis ge­rą­ja pa­tir­ti­mi sie­kiant skaid­rin­ti vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­mą.

Po iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos įvy­ko dvi­ša­lis su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me Lie­tu­vos va­do­vė su Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­tre ap­ta­rė to­les­nes prie­mo­nes NA­TO gy­ny­bai su­stip­rin­ti. Pa­sak Pre­zi­den­tės, dėl geo­po­li­ti­nės įtam­pos ir Ru­si­jos ke­lia­mos grės­mės šie me­tai bus su­dė­tin­gi. Pa­lei Bal­ti­jos vals­ty­bių sie­nas Ru­si­jos pla­nuo­ja­mos pra­ty­bos „Za­pad 2017“ ypač pa­di­di­na ga­li­mų ka­ri­nių pro­vo­ka­ci­jų ri­zi­ką.

To­dėl bū­ti­na spar­tin­ti Al­jan­so spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­są. Pa­gal rea­lias grės­mes nuo­la­tos at­nau­jin­ti NA­TO gy­ny­bos pla­nus. Nu­ma­ty­ti prie­mo­nes, ku­rios už­kirs­tų ke­lią ga­li­mai re­gio­no ka­ri­nei izo­lia­ci­jai. For­muo­ti re­gio­ni­nę oro gy­ny­bą.