Vokietijos dokumentuose nebeliks įrašo „gimimo vieta Sovietų Sąjunga“
Lie­tu­vos am­ba­sa­da Vo­kie­ti­jo­je, rea­guo­da­ma į Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių skun­dus dėl vis dar pa­si­tai­kan­čių at­ve­jų, kai šios ša­lies tar­ny­bos iš­duo­da do­ku­men­tus su įra­šu „gi­mi­mo vie­ta So­vie­tų Są­jun­ga“, krei­pė­si į Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, ku­ri at­sa­ky­da­ma pa­ti­ki­no, kad nuo šiol Lie­tu­vos pi­lie­čiams iš­duo­da­muo­se do­ku­men­tuo­se to­kio įra­šo tu­rė­tų ne­be­pa­si­tai­ky­ti.

Spa­lio 22 d. Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Vo­kie­ti­jo­je gau­to­je at­sa­ko­mo­jo­je Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos no­to­je in­for­muo­ja­ma, kad Vo­kie­ti­ja de ju­re nie­ka­da ne­pri­pa­ži­no So­vie­tų Są­jun­gos įvyk­dy­tos Bal­ti­jos vals­ty­bių anek­si­jos. At­siž­vel­giant į šią nuo­sta­tą, Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja par­agi­no Fe­de­ra­li­nę vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją in­for­muo­ti apie tai vi­sas už do­ku­men­tų iš­da­vi­mą at­sa­kin­gas Vo­kie­ti­jos tar­ny­bas, tei­gia­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Fe­de­ra­li­nė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja spa­lio 16 d. sa­vo ruo­žtu krei­pė­si į kom­pe­ten­tin­gas Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nių že­mių ins­ti­tu­ci­jas, ku­rioms pa­ves­ta in­for­muo­ti vi­sas tar­ny­bas, at­sa­kin­gas už as­mens duo­me­nų re­gis­tra­vi­mą ir dek­la­ra­vi­mą. To­dėl, re­mian­tis Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mu, nuo šiol Lie­tu­vos pi­lie­čiams iš­duo­da­muo­se do­ku­men­tuo­se ne­be­tu­rė­tų pa­si­tai­ky­ti įra­šo „gi­mi­mo vie­ta So­vie­tų Są­jun­ga“.