Vokietijoje avarijoje sužeisti lietuviai
Sek­ma­die­nio po­pie­tę Vo­kie­ti­jos greit­ke­ly­je į Dort­mun­dą per di­de­lę ava­ri­ją nu­ken­tė­jo lie­tu­viai. 

Ne­lai­mė įvy­ko sek­ma­die­nį apie 13 va­lan­dą vie­tos lai­ku (14 val. – Lie­tu­vos) A2 ke­ly­je ne­to­li By­le­fel­do, Šiau­rės Rei­no-Vest­fa­li­jos že­mės šiau­rės ry­ti­nė­je da­ly­je. Mi­kroau­to­bu­su iš Lie­tu­vos vy­ko 12 lie­tu­vių, 9 iš jų su­žeis­ti, 2 – su­nkiai. Nu­ken­tė­ju­sie­ji nu­ga­ben­ti į li­go­ni­nę.

Po su­si­dū­ri­mo su­si­da­rė di­de­lės trans­por­to spūs­tys, kol kas ava­ri­jos kal­ti­nin­kas ne­nus­ta­ty­tas: vie­nais duo­me­ni­mis kal­tas vo­kie­tis, vai­ra­vęs Ford mon­deo, o ki­tais – lie­tu­vis, vai­ra­vęs mi­kroau­to­bu­są.

Ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos kol kas negavo

Šian­dien Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me tei­gia­ma, jog „Lie­tu­vos am­ba­sa­da Vo­kie­ti­jo­je in­for­ma­ci­jos apie įvy­kį ofi­cia­liai kol kas nė­ra ga­vu­si. Am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai ban­do su­si­siek­ti su By­le­fel­do mies­to po­li­ci­ja ir gy­dy­mo įstai­ga, ku­rio­je gy­do­mi Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Kai tik tu­rė­si­me nau­jos in­for­ma­ci­jos apie įvy­kį, pra­ne­ši­me“.