Vokietija vykdys įsipareigojimus dėl Lietuvos saugumo
Vil­niu­je vie­šin­tis Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Fran­kas Wal­te­ris Stein­meie­ris sa­ko, kad Ber­ly­nas vyk­dys sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus dėl sau­gu­mo stip­ri­ni­mo NA­TO ry­ti­nia­me pa­kraš­ty­je.

Mi­nis­tras su­si­lai­kė nuo de­ta­lių ko­men­ta­rų apie Vo­kie­ti­jos pla­nus va­do­vau­ti tarp­tau­ti­niam NA­TO ba­ta­lio­nui Lie­tu­vo­je, bet pa­brė­žė, kad vi­si spren­di­mai „bus pri­im­ti lai­ku“ iki NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Var­šu­vo­je lie­pos mė­ne­sį.

„Mes lai­ko­mės, vi­sa­da lai­kė­mės sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų ir sa­vo pa­ža­dų. Šiuo klau­si­mu Var­šu­vo­je per NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą taip pat bus pri­im­ti su­si­ta­ri­mai“, – sa­kė mi­nis­tras, žur­na­lis­tų pa­klaus­tas apie ga­li­mą Vo­kie­ti­jos va­do­va­vi­mą NA­TO ba­ta­lio­nui Lie­tu­vo­je.

„Mes pri­siim­si­me at­sa­ko­my­bę – tai yra lū­kes­čiai, ku­rie mums ke­lia­mi, ir mes ne­ban­dy­si­me iš­veng­ti tų lū­kes­čių. Da­bar Vo­kie­ti­jo­je dar nė­ra ga­lu­ti­nių spren­di­mų, iki NA­TO su­si­ti­ki­mo Var­šu­vo­je dar yra še­šios sa­vai­tės, bet jie bus lai­ku pri­im­ti“, – pri­dū­rė F.W.Stein­meie­ris bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Li­nu Lin­ke­vi­čiu­mi.

Vo­kie­ti­jos mi­nis­tras taip pat pa­brė­žė, kad Va­ka­rai pri­va­lo tęs­ti dia­lo­gą su Mask­va, ne­pai­sant nuo­mo­nių skir­tu­mų dėl Ukrai­nos, o Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) sank­ci­jas Ru­si­jai pa­va­di­no tik prie­mo­ne su­si­ta­ri­mams dėl pa­liau­bų Ry­tų Ukrai­no­je įgy­ven­din­ti.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas ba­lan­džio pa­bai­go­je pra­ne­šė su­lau­kęs Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trės pa­tvir­ti­ni­mo, kad Vo­kie­ti­ja pla­nuo­ja im­tis va­do­va­vi­mo for­muo­jant NA­TO ba­ta­lio­no ko­vi­nę gru­pę Lie­tu­vo­je. Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bė de­ta­liau šių pla­nų kol kas ne­ko­men­ta­vo.

Pa­gal NA­TO svars­to­mus pla­nus, po tarp­tau­ti­nį ba­ta­lio­ną, ku­rį su­da­ro iki tūks­tan­čio ka­rių, bū­tų įkur­ta kiek­vie­no­je iš Bal­ti­jos ša­lių. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je yra dis­lo­kuo­ta po kuo­pą – apie du šim­tus – JAV ka­rių, ki­ti są­jun­gi­nin­kai ka­rius į pra­ty­bas siun­čia ne­re­gu­lia­riai.

Gi­ria Lie­tu­vos „at­vi­ru­mo po­li­ti­ką“ de­ry­bo­se dėl pabėgėlių

F. W. Stein­meie­ris ket­vir­ta­die­nį pa­gy­rė Lie­tu­vos „at­vi­ru­mo po­li­ti­ką“, Eu­ro­pos Są­jun­gai (ES) spren­džiant di­džiau­sią nuo An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bė­gė­lių kri­zę.

Vo­kie­ti­jos mi­nis­tro tei­gi­mu, Lie­tu­vos po­zi­ci­ja yra ypač svar­bi at­siž­vel­giant į tai, kad kai ku­rie ki­tų ša­lių po­li­ti­kai „vi­siš­kai at­si­ri­bo­ja nuo bend­ro eu­ro­pie­tiš­ko spren­di­mo“.

„Li­nai, no­riu la­bai pa­dė­ko­ti už ta­vo in­dė­lį vie­nuo­se iš ti­kriau­siai su­dė­tin­giau­sių de­ba­tų Eu­ro­po­je, ku­riuos mes ve­da­me ir ku­riuos ti­kriau­siai ve­si­me ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus – tai yra mig­ra­ci­jos klau­si­mas, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė F.W.Stein­meie­ris, kreip­da­ma­sis į Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą Li­ną Lin­ke­vi­čių.– Nei Vo­kie­ti­jo­je, nei Lie­tu­vo­je nė­ra pa­slap­tis, kad la­bai su­nku su­ras­ti bend­rą su­si­ta­ri­mą šiuo klau­si­mu. Yra nuo­mo­nių, ku­rios vi­siš­kai at­si­ri­bo­ja nuo bend­ro eu­ro­pie­tiš­ko spren­di­mo. Man vi­sa­da bu­vo aiš­ku, kad Lie­tu­va lai­ko­si at­vi­ru­mo po­li­ti­kos ir tai yra la­bai svar­bu šiuo laik­me­čiu, kai de­rė­tis yra taip su­nku.“

Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė su­ti­ko da­ly­vau­ti ES pa­bė­gė­lių pers­kirs­ty­mo prog­ra­mo­je ir per dve­jus me­tus pri­im­ti per tūks­tan­tį pa­bė­gė­lių iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja ir Ira­kas, ta­čiau kol kas ne­pri­ta­ria Briu­se­lio ra­gi­ni­mams at­ei­ty­je nu­sta­ty­ti pri­va­lo­mas kvo­tas.

Kai­my­ni­nės Len­ki­jos val­dan­čio­sios par­ti­jos „Įs­ta­ty­mas ir tei­sin­gu­mas“ (PiS) ly­de­ris Ja­ros­la­was Kac­zyns­kis sa­vo ruo­žtu par­eiš­kė, kad jo ša­lis ne­priims nė vie­no pa­bė­gė­lio dėl sau­gu­mo grės­mių.