Vokietija Vasario 16-osios akto neatiduos, bet paskolins
Ber­ly­no dip­lo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve ras­tą Va­sa­rio 16-osios nu­ta­ri­mą dėl ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės at­kū­ri­mo Vo­kie­ti­ja ga­lė­tų Lie­tu­vai pa­sko­lin­ti vie­niems me­tams, bet ne­tu­rė­tų jo per­duo­ti vi­sam lai­kui, sa­ko Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nio ar­chy­vo pre­zi­den­tas Mi­chae­lis Holl­man­nas.

„Ma­no po­žiū­riu, bū­tų įma­no­ma ofi­cia­liai pa­sko­lin­ti, pa­vyz­džiui, vie­nų me­tų lai­ko­tar­piui – mi­nint Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo 1918-ai­siais 100-ąsias me­ti­nes“, – BNS sa­kė M.Hollmanas

„Vis dėl­to at­skir­ti ori­gi­na­lų do­ku­men­tą nuo jo kon­teks­to ir per­duo­ti jį Lie­tu­vai bū­tų pre­ce­den­tas, ga­lin­tis su­kel­ti ne­nu­ma­ty­tų pa­da­ri­nių vi­suo­ti­nai pri­pa­žįs­ta­miems ar­chy­vų ir is­to­ri­kų dar­bo pa­grin­di­niams pri­nci­pams – ne vien Vo­kie­ti­jo­je, bet ir pa­sau­ly­je“, – tei­gė ar­chy­vų va­do­vas.

Ran­ka ra­šy­tą Va­sa­rio 16-osios nu­ta­ri­mą lie­tu­vių ir vo­kie­čių kal­bo­mis su 20 sig­na­ta­rų par­ašais Ber­ly­no dip­lo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve ko­vo pa­bai­go­je ra­do Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Liu­das Ma­žy­lis. Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė iš­sa­kė lū­kes­tį, kad Vo­kie­ti­ja jį per­duos Lie­tu­vos vals­ty­bei kaip do­va­ną vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga.

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pir­mi­nin­kau­ja­ma Lie­tu­vos Ta­ry­ba Ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą pa­si­ra­šė 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną Vil­niu­je. Is­to­ri­kai ma­no, kad tą­dien ga­lė­jo bū­ti pa­si­ra­šy­ti ke­li do­ku­men­tai, ki­tų bu­vi­mo vie­ta nė­ra ži­no­ma.

Ne­tu­rė­tų bū­ti atskirtas

Pa­sak M.Holl­ma­no, Vo­kie­ti­ja su­pran­ta šio do­ku­men­to reikš­mę Lie­tu­vai, Fe­de­ra­li­nio už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ar­chy­vas tai par­odė, kai ne­dels­da­mas pa­tei­kė Lie­tu­vai aukš­čiau­sios ko­ky­bės rep­ro­duk­ci­ją.

Ta­čiau, jo tei­gi­mu, at­skir­ti vie­ną do­ku­men­tą iš vi­sos by­los bū­tų klai­da.

„Mi­nė­tas do­ku­men­tas nė­ra vie­nin­te­lė ne­prik­lau­so­my­bės dek­la­ra­ci­ja; jis ne­bu­vo pa­vog­tas ar­ba ne­te­sė­tai per­kel­tas. Kal­ba­me apie laiš­ką Vo­kie­ti­jos Im­pe­ri­jos vy­riau­sy­bei, ku­riuo Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bė in­for­muo­ja­ma apie ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą ir pra­šo­ma jį pri­pa­žin­ti“, – aiš­ki­no M.Holl­ma­nas.

„Laiš­kas įpras­ta tvar­ka bu­vo įtrauk­tas į Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos re­gis­trą, kaip bū­tų pa­sielg­ta su bet ku­riuo ki­tu laiš­ku ir jo prie­dais. Da­bar jis yra ar­chy­ve sau­go­mos iš­ti­sos by­los da­lis ir ne­tu­rė­tų bū­ti nuo jos at­skir­tas“, – pri­dū­rė jis.

Pa­sak M.Holl­ma­no, ar­chy­va­rai la­bai ven­gia nu­sta­ty­ti ko­kių nors at­ski­rų do­ku­men­tų kon­kre­čią kai­ną.

„Ar­chy­vuo­se sau­go­mos me­džia­gos ver­tė pri­klau­so nuo jos vien­ti­su­mo ir au­ten­tiš­ku­mo – tai­gi, Vo­kie­ti­jos ar­chy­vų įsta­ty­mas aiš­kiai skel­bia, kad Fe­de­ra­li­nio ar­chy­vo me­džia­ga yra ne­da­lo­ma. Kiek­vie­nas ar­chy­vi­nės me­džia­gos nau­do­to­jas ga­li ras­ti do­ku­men­tą, ku­ris jam as­me­niš­kai bū­tų la­bai bran­gus. Ta­čiau, ži­no­ma, ne­įma­no­ma su­teik­ti kiek­vie­nam nau­do­to­jui nuo­sa­vy­bės tei­sės į jiems kon­kre­čią ver­tę tu­rin­čius do­ku­men­tus“, – tei­gė jis.

Ar­chy­vų va­do­vas taip pat su­abe­jo­jo ga­li­my­be do­ku­men­tą nuo­lat de­po­nuo­ti – tai reikš­tų, kad do­ku­men­tas for­ma­liai bū­tų per­duo­tas Lie­tu­vai sau­go­ti, bet lik­tų Vo­kie­ti­jos nuo­sa­vy­be.

„Šį do­ku­men­tą nuo­lat de­po­nuo­ti Lie­tu­vo­je iš ti­krų­jų bū­tų tas pats kaip ofi­cia­liai jį per­kel­ti ar­ba per­duo­ti. Abe­jo­ju, ar toks spren­di­mas bū­tų su­de­ri­na­mas su Vo­kie­ti­jos ar­ba tarp­tau­ti­niais įsta­ty­mais“, – tei­gė Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nio ar­chy­vo pre­zi­den­tas.

Nu­ta­ri­mo kelias

Lie­tu­vos Ta­ry­bos nu­ta­ri­mą dėl ne­prik­lau­so­mos de­mo­kra­ti­nės vals­ty­bės at­sta­ty­mo su sos­ti­ne Vil­niu­je 1918-ųjų va­sa­rio 16-osios po­pie­tę sig­na­ta­ras Jur­gis Šau­lys įtei­kė Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­tui Ec­kar­tui von Bo­ni­nui. Dip­lo­ma­tas ko­vo 22 die­ną šį laiš­ką iš­siun­tė kanc­le­riui Geor­gui von Hert­lin­gui. Ne­tru­kus po to nu­ta­ri­mas per­duo­tas Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, kur bu­vo už­re­gis­truo­tas pa­gal įpras­tas to me­to ad­mi­nis­tra­ci­nes pro­ce­dū­ras.

Po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos by­las lai­kė ir ar­chy­va­vo są­jun­gi­nin­kai. 1950 me­tais by­los grą­žin­tos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai. Nuo to lai­ko do­ku­men­tas lai­ko­mas Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­nia­me ar­chy­ve.

Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai pri­pa­žįs­ta, kad do­ku­men­tas Lie­tu­vai ga­li bū­ti per­duo­tas tik Vo­kie­ti­jos val­džios ge­ros va­lios po­li­ti­niu spren­di­mu. Lie­tu­vos lū­kes­čiai jau iš­sa­ky­ti aukš­čiau­siu ly­giu – D.Gry­baus­kai­tės laiš­ke Vo­kie­ti­jos pre­zi­den­tui, per už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų po­kal­bį, šį klau­si­mą dip­lo­ma­tai taip pat ap­ta­rė su kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel pa­ta­rė­jais.

Vo­kie­ti­jos per­duo­ta Va­sa­rio 16-osios ak­to fak­si­mi­lė šiuo me­tu eks­po­nuo­ja­ma Na­cio­na­li­nė­je Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je.

2007 me­tais Vo­kie­ti­jos ar­chy­va­rai pa­do­va­no­jo Lie­tu­vai XV am­žiaus baž­ny­ti­nį raš­tą, pri­klau­siu­sį Kau­no Šven­to­jo Ni­ko­la­jaus kop­ly­čiai. Tai bu­vo pir­mas is­to­ri­nis do­ku­men­tas, į Lie­tu­vos ar­chy­vus su­grįž­tan­tis iš Vo­kie­ti­jos. Prieš ke­le­rius me­tus Lie­tu­va per­da­vė Vo­kie­ti­jai ke­lis ver­tin­gus pa­veiks­lus, nuo po­ka­rio sau­go­tus Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­ju­je. Juos grą­žin­ti vo­kie­čiams įpa­rei­go­jo Lie­tu­vos teis­mai, pa­ten­ki­nę Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­dos ieš­ki­nį.