Vokietija remia Lietuvos siekį užtikrinti Baltarusijos AE saugumą
Vil­niu­je vie­šin­tis Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Sig­ma­ras Gab­rie­lis sa­ko su­pran­tan­tis Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės su­si­rū­pi­ni­mą dėl Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos at­omi­nės elek­tri­nės ir re­mian­tis sie­kį per tarp­tau­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas už­ti­krin­ti jė­gai­nės sau­gu­mą.

„La­bai ge­rai su­pran­ta­me Lie­tu­vos su­si­rū­pi­ni­mą dėl sta­to­mos elek­tri­nės. Re­mia­me Lie­tu­vos sie­kius už­ti­krin­ti sta­to­mos elek­tri­nės sau­gu­mą krei­pian­tis į Tarp­tau­ti­nę at­omi­nės ener­gi­jos agen­tū­rą“, – tre­čia­die­nį sa­kė S.Gab­rie­lis bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Li­nu Lin­ke­vi­čiu­mi.

Vo­kie­ti­jos mi­nis­tras sa­kė per vi­są po­li­ti­nę kar­je­rą bu­vęs skep­tiš­kai nu­si­tei­kęs dėl at­omi­nių elek­tri­nių, nes jų ener­gi­ja yra bran­gi ir tu­ri bū­ti su­bsi­di­juo­ja­ma.

„Eu­ro­po­je nė­ra sta­to­ma nė vie­nos elek­tri­nės, ku­ri ne­bū­tų su­bsi­di­juo­ja­ma, ir bū­tent dėl šios prie­žas­ties tu­rė­tu­me pe­rei­ti prie at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių“, – kal­bė­jo S.Gab­rie­lis.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė ne­ri­mau­ja, kad As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­ma ne­si­lai­kant sau­gu­mo stan­dar­tų ir ga­li su­kliu­dy­ti pla­nams Bal­ti­jos ša­lių elek­tros sis­te­mas sinch­ro­ni­zuo­ti su Va­ka­rų Eu­ro­pa.

Ta­čiau Lie­tu­vos ra­gi­ni­mai blo­kuo­ti elek­trą iš jė­gai­nės kol kas ne­su­lau­kė tvir­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų ir kai­my­ni­nių ša­lių par­amos. Bal­ta­ru­si­jos val­džia ti­ki­na, kad at­omi­nė elek­tri­nė sta­to­ma lai­kan­tis aukš­čiau­sių sau­gu­mo stan­dar­tų.