Vokietija Lietuvai šarvuočių neparduos
Ber­ly­nas ne­pa­ten­ki­no Lie­tu­vos pra­šy­mo ap­rū­pin­ti jos gink­luo­tą­sias pa­jė­gas mo­der­nio­mis šar­vuo­to­sio­mis ko­vos ma­ši­no­mis, ar­gu­men­tuo­da­ma, kad ta tech­ni­ka rei­ka­lin­ga Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nei, sek­ma­die­nį pra­ne­šė vie­tos ži­niask­lai­da.

Dien­raš­tis „Die Welt“ ci­ta­vo Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vą, ku­ris sa­kė, kad Ber­ly­nas svei­ki­na Lie­tu­vos pa­stan­gas mo­der­ni­zuo­ti sa­vo gink­luo­tą­sias pa­jė­gas, šiuo me­tu tu­rin­čias apie 300 pa­se­nu­sių JAV ga­my­bos vikš­ri­nių šar­vuo­tų­jų trans­por­te­rių M113.

Ta­čiau jis pri­dū­rė: „Ne­nu­ma­to­me per­duo­ti Lie­tu­vai šar­vuo­tų­jų trans­por­te­rių, šiuo me­tu nau­do­ja­mų bun­des­ve­ro, ar­ba par­duo­ti ma­ši­nų, ku­rių no­ri­ma įsi­gy­ti per ke­le­rius at­ei­nan­čius me­tus.“

Kaip ra­šo „Die Welt“, Lie­tu­va sie­kė gau­ti iš Vo­kie­ti­jos ra­ti­nių šar­vuo­tų­jų ko­vos ma­ši­nų „Bo­xer“ pa­gal tarp­vy­riau­sy­bi­nį san­do­rį, ku­ris leis­tų iš­veng­ti daug lai­ko rei­ka­lau­jan­čių gink­lų eks­por­to pro­ce­dū­rų, jei­gu tos ma­ši­nos bū­ti per­ka­mos tie­sio­giai iš ga­min­to­jų – bend­ro­vės „Krauss-Maf­fei Weg­mann“. Lei­di­nio duo­me­ni­mis, Lie­tu­va pra­šo­mas šar­vuo­čių skai­čius bu­vo „dvi­ženk­lis“.

Fe­de­ra­li­nės vy­riau­sy­bės spren­di­mą kri­ti­ka­vo kai ku­rie po­li­ti­kai iš val­dan­čio­sios Krikš­čio­nių de­mo­kra­tų są­jun­gos (CDU) ir jos koa­li­ci­jos par­tne­rės So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (SPD),

„E­sa­me la­bai su­in­te­re­suo­ti, kad NA­TO par­tne­riai di­din­tų sa­vo pa­jė­gu­mus Bal­ti­jos re­gio­ne“, – sa­kė SPD at­sto­vas Rai­ne­ris Ar­nol­das.

CSU at­sto­vas Flo­ria­nas Hah­nas at­krei­pė dė­me­sį, kad Bal­ti­jos ša­lys jau­čia­si ne­sau­gios, pa­di­dė­jus įtam­pai tarp Va­ka­rų ša­lių ir Ru­si­jos dėl kri­zės Ukrai­no­je. Jis pri­pa­ži­no, kad Al­jan­sas pa­gal su­si­ta­ri­mą su Ru­si­ja yra įsi­pa­rei­go­jęs ne­dis­lo­kuo­ti di­de­lių ka­ri­nių pa­jė­gų Ry­tų Eu­ro­po­je, bet pri­dū­rė, kad „ne­per­žen­giant šio slenks­čio, tu­rė­tu­me da­ry­ti vis­ką, ką ga­li­me, kad pa­dė­tu­me sa­vo par­tne­riams“, ra­šo „Die Welt“.

„To­kio­je pa­dė­ty­je esa­me ra­gi­na­mi kiek įma­no­ma pa­lai­ky­ti mū­sų NA­TO ir ES par­tne­rius Bal­ti­jos re­gio­ne. Taip pat api­ma (gink­luo­tės) įsi­gi­ji­mo pro­jek­tus, to­kius kaip šar­vuo­tų­jų trans­por­te­rių „Bo­xer“ įsi­gi­ji­mas“, sa­kė F.Hah­nas.

Uni­ver­sa­lūs ra­ti­niai šar­vuo­tie­ji trans­por­te­riai „Bo­xer“ lai­ko­mi mo­der­niau­sio­mis pa­sau­ly­je šio ti­po ka­ri­nė­mis ma­ši­no­mis. Jie ga­li bū­ti nau­do­ja­mi ka­riams trans­por­tuo­ti, kaip mo­bi­lios va­da­vie­tės, taip pat kaip šar­vuo­to­sios ko­vos ma­ši­nos.

Juozas Olekas/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Ga­li­ma provokacija

Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­dos pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja apie tai, jog Vo­kie­ti­ja ne­par­duos Lie­tu­vai šar­vuo­tų pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų „Bo­xer“, ga­li bū­tų pro­vo­ka­ci­ja sie­kiant su­men­kin­ti ge­rus Vo­kie­ti­jos ir Lie­tu­vos san­ty­kius, sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

„Ga­li­ma ma­ny­ti, kad čia pa­slėp­ta tam ti­kra pro­vo­ka­ci­ja. (...) Pir­mas jaus­mas, ku­ris at­ei­na su­ži­no­jus to­kią ži­nią - kad kaž­kas yra ne­ge­rai san­ty­kiuo­se tarp Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos“, - LRT ra­di­jui sa­kė mi­nis­tras.

Jis ti­ki­no ne­at­me­tan­tis, kad tai ga­li bū­ti ir Ru­si­jos ins­pi­ruo­ti kurs­ty­mai.

„Neat­mes­čiau, nes gy­ve­na­me to­kia­me in­for­ma­ci­nia­me ka­re, kad čia ga­li bū­ti vie­nas iš ele­men­tų, nors lai­kraš­tis yra ir so­li­dus, bet vis­ko pa­si­tai­ko“, - sa­kė J.Ole­kas.

Rink­sis kitus

Bus ren­ka­ma­si iš dar de­vy­nių tu­ri­mų pa­siū­ly­mų, sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­dai sek­ma­die­nį pa­skel­bus, jog Vo­kie­ti­ja at­si­sa­ko par­duo­ti Lie­tu­vai šar­vuo­čius „Bo­xer“, J.Ole­kas BNS sa­kė, kad mi­nis­te­ri­ja kol kas ne­tu­ri ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos apie to­kį bend­ro­vės at­si­sa­ky­mą par­duo­ti gink­luo­tę.

„Kol kas tu­ri­me kom­pa­ni­jos pa­teik­tą pra­šy­mą par­duo­ti tą gink­luo­tę. Mes svars­ty­mų, ar pirk­si­me bū­tent tą gink­luo­tę, kol kas ne­sa­me at­li­kę. Tai jei ji ne­bus pa­teik­ta, bus pa­teik­tos ki­tos de­vy­nios, rink­si­mės iš de­vy­nių. Ne­ži­nau, jei ji bū­tų, ar mes ją rink­tu­mė­mės, nes kol kas ga­lu­ti­nio spren­di­mo ne­sa­me pri­ėmę“, - BNS sa­kė J.Ole­kas.

„Mes ti­krai tu­rė­si­me ge­rų pa­si­rin­ki­mų, tai ti­krai nė­ra vie­nin­te­liai, iš ko mes ren­ka­mės“, - pri­dū­rė mi­nis­tras.

Kaip skel­bia vo­kie­čių sek­ma­die­ni­nis lei­di­nys „Welt am Sonn­tag“, Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja par­eiš­kė, jog ar­ti­miau­siais me­tais ša­lis ne­par­duos Lie­tu­vai šar­vuo­čių. Mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do, kad ga­mi­nant nau­jus šar­vuo­čius pri­ori­te­tas bus tei­kia­mas Vo­kie­ti­jos gink­luo­to­sioms pa­jė­goms. Straips­ny­je taip pat nu­ro­do­ma, kad Lie­tu­va pla­na­vo įsi­gy­ti „dvi­ženk­lį skai­čių“ ko­vos ma­ši­nų ir sėk­min­gų de­ry­bų at­ve­ju san­dė­ris bū­tų vyk­do­mas ne tarp Lie­tu­vos ir šar­vuo­čių ga­min­to­jo, ta­čiau tarp abie­jų ša­lių vy­riau­sy­bių, sie­kiant iš­veng­ti su­dė­tin­gų pro­ce­dū­rų.

Ta­čiau J.Ole­kas BNS tvir­ti­no, kad Lie­tu­va su Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja tie­sio­giai iki šiol de­rė­jo­si tik dėl ga­li­mo ar­ti­le­ri­jos sis­te­mų, t.y. šar­vuo­tų hau­bi­cų (PzH) 2000 įsi­gi­ji­mo ir ar­ti­miau­siu me­tu lau­kia ofi­cia­laus at­sa­ky­mo. Tuo me­tu sa­vo pa­siū­ly­mą dėl šar­vuo­čių Lie­tu­vai kar­tu su dar de­vy­niais ga­min­to­jais esą yra pa­tei­ku­si pa­ti Vo­kie­ti­jos bend­ro­vė tie­sio­giai.

„Mes ne­kal­ba­me apie „Bo­xer“ pir­ki­mą aps­kri­tai, pra­šy­mų pirk­ti „Bo­xer“ mes nie­kam ne­pa­tei­kė­me - mes ieš­ko­me pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų, ir iš pa­siū­ly­mų iš­si­rink­si­me, ką pirk­ti. (...) Kol kas mes kal­bė­jo­me tik apie kom­pa­ni­jas, esa­me pa­pra­šę ga­min­to­jų, kad jie at­siųs­tų pa­siū­ly­mus. Gal ga­lė­tų vyk­ti san­do­ris (ir tarp­vy­riau­sy­bi­niu lyg­me­niu), bet apie tai kol kas nie­ko ne­bu­vo šne­kė­ta“, - sa­kė jis.

Mi­nis­tras sa­kė, kad ga­lu­ti­niai spren­di­mai įsi­gi­jant šar­vuo­čius bus pri­im­ti „dar šie­met“.

Pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų pro­jek­to va­do­vas, pul­ki­nin­kas Ro­mual­das Pet­ke­vi­čius BNS taip pat pa­tvir­ti­nio, kad Lie­tu­va dėl šar­vuo­čių įsi­gi­ji­mo ne­si­de­ra nei su Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­be, nei su pa­čia bend­ro­ve.

„Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja jo­kių pa­pil­do­mų užk­lau­si­mų nei Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bei, nei pa­čiai kom­pa­ni­jai dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų nė­ra iš­siun­tu­si. To­liau vyks­ta rin­kos ana­li­zė tų do­ku­men­tų iš vi­sų de­šim­ties po­ten­cia­lių ga­min­to­jų, ku­rie bu­vo pa­teik­ti dar pra­ėju­siais me­tais“, - sa­kė jis.

Anot pro­jek­to va­do­vo, šiuo me­tu vis dar ver­ti­na­mi vi­sų ga­min­to­jų pa­siū­ly­mai ir iki ko­vo pa­bai­gos mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na at­rink­ti ke­le­tą šar­vuo­čių mo­de­lių - tuo­met ga­min­to­jai bus pra­šo­mi at­si­vež­ti tech­ni­ką į Lie­tu­vą, ku­ri čia bus iš­ban­do­ma.

„A­trink­tus ga­min­to­jus no­rė­si­me pa­sik­vies­ti į Lie­tu­vą, kad jie at­vež­tų sa­vo ma­ši­nas pra­kti­niams ban­dy­mams ir to­liau vyk­dy­si­me ana­li­zę žiū­rė­da­mi į pra­kti­nes pa­si­rink­tų mo­de­lių ga­li­my­bes ir jų ati­ti­ki­mą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ope­ra­ci­niams rei­ka­la­vi­mams“, - in­for­ma­vo pul­ki­nin­kas.

Jis pa­tvir­ti­no, kad Lie­tu­va svars­to įsi­gy­ti „a­pie šim­tą“ šar­vuo­čių.

„Mes pla­nuo­ja­me me­cha­ni­za­ci­jos prog­ra­mos rė­muo­se ap­rū­pin­ti pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­no­mis du ba­ta­lio­nus. Pri­klau­sys nuo ba­ta­lio­nų kon­fi­gū­ra­ci­jos, bet kal­ba­ma kaž­kur apie šim­tą ma­ši­nų“, - sa­kė ka­riuo­me­nės at­sto­vas.

Lie­tu­va šie­met treč­da­liu pa­di­di­no gy­ny­bos biu­dže­tą - be pla­nuo­ja­mų pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų bei ar­ti­le­ri­jos sis­te­mų įsi­gi­ji­mo, Lie­tu­va jau pa­pil­do­mai įsi­gi­jo prieš­lėk­tu­vi­nės ir prieš­tan­ki­nės gink­luo­tės, ple­čia­mi po­li­go­nai.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus sie­kia spar­čiau vys­ty­ti rea­guo­da­ma į ag­re­sy­vius Ru­si­jos veiks­mus re­gio­ne ir ka­rą Ry­tų Ukrai­no­je, kur vy­riau­sy­bės pa­jė­gos ko­vo­ja su Krem­liaus re­mia­mais se­pa­ra­tis­tais.