Vokietija atskleidžia naujų detalių apie Vasario 16-osios nutarimo kelią
Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė nau­jų de­ta­lių apie Ber­ly­no dip­lo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve ras­to Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­to ke­lią.

Iki šiol bu­vo ži­no­ma, kad apie Lie­tu­vos Ta­ry­bos nu­ta­ri­mą Vo­kie­ti­jai pra­neš­ta 1918-ųjų va­sa­rio 16-osios pa­va­ka­rę, bet do­ku­men­to li­ki­mą gau­bė pa­slap­tis.

Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­tų nau­jie­nų agen­tū­rai BNS pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ro­do, kad die­ną prieš Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės pri­pa­ži­ni­mą nu­ta­ri­mas bu­vo iš­siųs­tas Vo­kie­ti­jos kanc­le­riui. Ne­tru­kus po to do­ku­men­tas pa­te­ko į Vo­kie­ti­jos URM ar­chy­vą ir su juo per­gy­ve­no vi­sus vė­les­nius is­to­ri­nius vin­gius.

Prieš pri­pa­ži­ni­mą – kanc­le­rio dėmesys

Anot is­to­ri­ko Al­gi­man­to Kas­pa­ra­vi­čiaus, iš is­to­ri­nių šal­ti­nių ži­no­ma, kad sig­na­ta­ras Jur­gis Šau­lys va­sa­rio 16-ąją ne­prik­lau­so­my­bės nu­ta­ri­mą Vil­niu­je įtei­kė čia vie­šė­ju­siam Vo­kie­ti­jos dip­lo­ma­tui Ec­kar­tui von Bo­ni­nui. Pa­sta­ra­sis apie šį įvy­kį tą pa­tį va­ka­rą sku­biai te­leg­ra­fa­vo Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, te­leg­ra­mo­je pa­brėž­da­mas, kad Va­sa­rio 16-osios nu­ta­ri­mą pa­si­ra­šė vi­si dvi­de­šimt ta­ry­bos na­rių vien­bal­siai ir trum­pai per­pa­sa­ko­jo nu­ta­ri­mo es­mę.

Te­leg­ra­mo­je taip pat bu­vo nu­ro­dy­ta, Ta­ry­ba pra­šo kuo sku­bes­nio at­sa­ky­mo ir nu­ta­ri­mo ofi­cia­liai no­ti­fi­ka­ci­jai į Ber­ly­ną no­ri at­siųs­ti de­le­ga­ci­ją, su­si­de­dan­čią iš An­ta­no Sme­to­nos, J.Šau­lio, Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus, Jo­no Smil­ge­vi­čiaus ir ku­ni­go Jus­ti­no Stau­gai­čio, sa­kė A.Kas­pa­ra­vi­čius.

Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja BNS in­for­ma­vo, kad do­ku­men­tas 1918 me­tų ko­vo 22 die­ną Ec­kar­to von Bo­ni­no iš Lie­tu­vos bu­vo iš­siųs­tas kanc­le­riui Geor­gui von Hert­lin­gui (Geor­gui fon Hert­lin­gui). Ki­tą die­ną, ko­vo 23-ią­ją, Vo­kie­ti­ja pri­pa­ži­no Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mą, bet ne pa­gal Va­sa­rio 16-osios ak­tą, o pa­gal anks­tes­nę 1917 me­tų gruo­džio 11-osios dek­la­ra­ci­ją. Jo­je skelb­ta apie Lie­tu­vos są­jun­gą su Vo­kie­ti­ja.

„Paaiš­kė­ja, kad prieš skelb­da­mas Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo pri­pa­ži­ni­mą, kanc­le­ris G. von Hert­li­gas as­me­niš­kai ar bent jau jo biu­ras tuo­met dar kar­tą ati­džiai iš­stu­di­ja­vo Va­sa­rio 16-osios ne­prik­lau­so­my­bės nu­ta­ri­mo/­dek­la­ra­ci­jos tu­ri­nį. Ma­nau, kad von Bo­ni­nas jį siun­tė ti­krai ne sa­vo ini­cia­ty­va, o ga­vęs nu­ro­dy­mą iš kanc­le­rio se­kre­to­ria­to“, – BNS sa­kė A.Kas­pa­ra­vi­čius, ko­men­tuo­da­mas Vo­kie­ti­jos URM pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją.

Apie kai­ze­rio Vil­hel­mo II spren­di­mą pri­pa­žin­ti Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę ko­vo 23-ią­ją kanc­le­ris G. von Hert­lin­gas Ber­ly­ne pra­ne­šė An­ta­no Sme­to­nos va­do­vau­ja­mai Lie­tu­vos Ta­ry­bos de­le­ga­ci­jai. Su ja kanc­le­ris į dis­ku­si­jas ne­si­lei­do, tik da­vė su­pras­ti, kad lie­tu­vių rei­ka­la­vi­mai yra ži­no­mi, sa­kė A.Kas­pa­ra­vi­čius.

Ke­lia­vo su vi­su archyvu

Vo­kie­ti­jos URM duo­me­ni­mis, ne­tru­kus po to nu­ta­ri­mas per­duo­tas Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, kur bu­vo už­re­gis­truo­tas pa­gal įpras­tas to me­to ad­mi­nis­tra­ci­nes pro­ce­dū­ras, ir su tuo ar­chy­vu per­gy­ve­no vi­sus vė­les­nius is­to­ri­nius vin­gius.

„Po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos by­las lai­kė ir ar­chy­va­vo są­jun­gi­nin­kai. 1950 me­tais by­los grą­žin­tos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai. Nuo to lai­ko do­ku­men­tas lai­ko­mas mū­sų Po­li­ti­nia­me ar­chy­ve“, – BNS in­for­ma­vo Vo­kie­ti­jos URM at­sto­vas.

A.Kas­pa­ra­vi­čiaus tei­gi­mu, tie fon­dai, ku­riuo­se sau­go­mi Va­sa­rio 16-osios nu­ta­ri­mo ori­gi­na­lai, 1945–1950 me­tais bu­vo Lon­do­ne, to­dėl ši ap­lin­ky­bė yra es­mi­nė, ko­dėl pa­vy­ko juos ras­ti Ber­ly­ne – so­vie­tai ga­lė­jo pa­si­lik­ti da­lį gau­tų vo­kie­čių ar­chy­vų.

Ran­ka ra­šy­tą Va­sa­rio 16-osios nu­ta­ri­mą lie­tu­vių ir vo­kie­čių kal­bo­mis su 20 sig­na­ta­rų par­ašais Ber­ly­no dip­lo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve pra­ėju­sį tre­čia­die­nį ra­do Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Liu­das Ma­žy­lis. Lie­tu­vos va­do­vai iš­sa­kė lū­kes­tį, kad Vo­kie­ti­ja jį per­duos Lie­tu­vai.

Is­to­ri­kai ke­lia prie­lai­das, kad 1918-ųjų va­sa­rio 16-ąją ga­lė­jo bū­ti su­ra­šy­ti pen­ki nu­ta­ri­mai – trys lie­tu­vių kal­ba ir po vie­ną vo­kie­čių bei ru­sų kal­bo­mis. Ki­tų do­ku­men­tų bu­vi­mo vie­ta nė­ra ži­no­ma.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai ti­kri­na ki­tus do­ku­men­tus Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ar­chy­ve.