VMVT veikloje STT aptiko korupcijos rizikos veiksnių
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) veik­lo­je esa­ma ko­rup­ci­jos ri­zi­kos veiks­nių, pra­ne­šė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT).

Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, kad VMVT ins­pek­to­riai ne vi­sa­da lai­ko­si įmo­nių pa­ti­kri­ni­mų pe­rio­diš­ku­mo rei­ka­la­vi­mų. Anot STT pra­ne­ši­mo, kai ka­da pa­ti­kri­ni­mai at­lie­ka­mi ne­si­lai­kant nu­sta­ty­tų apim­čių, o tai lei­džia da­ry­ti prie­lai­dą, kad at­ski­ri ūkio su­bjek­tai dis­kri­mi­nuo­ja­mi, prie­žiū­ros veiks­mai ne­pro­por­cin­gi.

„Pas­te­bė­ta at­ve­jų, kai net ir nu­sta­tę mais­to pro­duk­tų sau­gos, hi­gie­nos ar ženk­li­ni­mo pa­žei­di­mų, ins­pek­to­riai ne vi­sa­da nu­ro­dė juos pa­ša­lin­ti bei pa­teik­ti ati­tin­ka­mų trū­ku­mų ša­li­ni­mo pla­ną, o tu­rint pa­kan­ka­mai duo­me­nų apie pa­žei­di­mus pa­da­riu­sius as­me­nis ne vi­sa­da su­ra­šy­ti ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai“, – tvir­ti­na STT.

Par­ei­gū­nai taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad kons­ta­ta­vę mais­to pro­duk­tų sau­gos, hi­gie­nos ar ženk­li­ni­mo pa­žei­di­mus ins­pek­to­riai, ne vi­sais at­ve­jais pri­ima vie­no­dus spren­di­mus dėl šių pa­žei­di­mų ma­ža­reikš­miš­ku­mo.

STT ma­ny­mu, bū­ti­na kuo sku­biau stip­rin­ti VMVT vi­daus kon­tro­lės pro­ce­dū­ras, už­ti­krin­ti pa­ti­kri­ni­mų ko­ky­bę ir pe­rio­diš­ku­mą, tei­sės ak­tuo­se aiš­kiai apib­rėž­ti at­ve­jus, kai pa­ti­kri­ni­mus ga­li at­lik­ti tik vie­nas ins­pek­to­rius.

„Svar­bu pa­ti­kri­ni­mo ak­tuo­se aiš­kiau ir in­for­ma­ty­viau nu­ro­dy­ti už­fik­suo­tas ap­lin­ky­bes, kad bū­tų aiš­ku, ar veik­los pa­ti­kri­ni­mas at­lik­tas tin­ka­mai“, – ra­šo­ma STT pra­ne­ši­me.

Tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai yra pra­dė­ję iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, su­si­ju­sį bū­tent su Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba. Ti­ria­mi duo­me­nys, kad Jo­no Mi­liaus va­do­vau­ja­ma VMVT ga­lė­jo nu­slėp­ti bak­te­ri­jos už­kra­tą šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų ga­my­bos bend­ro­vės „Ju­dex“ pro­duk­tuo­se ir ne­siė­mė rei­kia­mų veiks­mų. Šia­me ty­ri­me J.Mi­liui pa­teik­ti įta­ri­mai pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu, dar pen­kiems as­me­nims – pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba, pre­ky­ba po­vei­kiu ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu. Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir STT pra­ne­šė, kad pa­ti­kri­nus „Ju­dex“ pro­duk­ci­ją ne­prik­lau­so­mo­je la­bo­ra­to­ri­jo­je, nu­sta­ty­tas ke­lių bak­te­ri­jų už­kra­tas bend­ro­vės šal­dy­tuo­se ga­mi­niuo­se. Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba su­stab­dė „Ju­dex“ veik­lą ir at­lie­ka sa­vą ty­ri­mą.