VMVT įspėjimus dėl atleidimo gavo 70 darbuotojų
Vy­riau­sy­bei sie­kiant iki lie­pos pra­džios per­so­na­lo ir bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos funk­ci­jas kon­so­li­duo­ti Na­cio­na­li­nia­me bend­rų­jų funk­ci­jų cen­tre, Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) apie ga­li­mą at­lei­di­mą įspė­jo be­veik 70 dar­buo­to­jų.

Lietuvos darbo biržos atstovė Milda Jankauskienė BNS informavo, kad Vilniaus darbo birža VMVT pranešimą apie numatomą 67 žmonių atleidimą.

Tačiau tarnybos atstovė spaudai Jurgita Savickaitė tikina, kad atleidžiamų darbuotojų bus mažiau, nes daliai jų bus pasiūlyta pereiti į naują centrą, daliai – pasiūlytos naujos funkcijos tarnyboje.

„Įspėjimo lapeliai įteikti VMVT sistemoje dirbantiems darbuotojams, taip pat ir dirbantiems teritoriniuose padaliniuose, kurie atliko personalo ar buhalterinės apskaitos funkcijas. Įspėjimo lapelius gavę darbuotojai turės galimybę pereiti dirbti į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą, daliai darbuotojų bus pasiūlyta vykdyti kitas funkcijas VMVT. Atleisti bus tie darbuotojai, kurie nesutiks būti perkelti į centrą arba vykdyti jiems pasiūlytų naujų funkcijų tarnyboje“, – BNS teigė J. Savickaitė.

Anot jos, nuo liepos 3 dienos visose biudžetinėse įstaigose numatyta konsoliduoti personalo ir buhalterinės apskaitos funkcijas.

Iš viso VMVT dirba apie 1,3 tūkst. darbuotojų.

Finansų ministerija vasarį įsteigė Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą – jame pradžioje bus sutelkta 142-jų Vyriausybei pavaldžių įstaigų buhalterinė apskaita ir personalo administravimas.

Centrui laikinai vadovaus Vyriausybės kanceliarijos vyriausiasis projektų vadovas Antanas Matusa, o artimiausiu metu bus pradėta ieškoti nuolatinio vadovo.

Finansų ministerija skaičiuoja, kad centras leis valstybei sutaupyti 40 mln. eurų. Ateityje numatoma centralizuoti daugiau bendrųjų funkcijų, įtraukiant teisines paslaugas, viešuosius pirkimus ir dokumentų valdymą.

Apskaitos paslaugos