VMI vadovo konkursą laimėjo D. Bradauskas
Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) vir­ši­nin­ko kon­kur­są lai­mė­jo šiuo me­tu jai lai­ki­nai va­do­vau­jan­tis Dai­no­ras Bra­daus­kas, pra­ne­šė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja. Kon­kur­se pra­džio­je da­ly­va­vo 12 pre­ten­den­tų, o ga­lu­ti­nia­me jo eta­pe - 5.

49-erių eko­no­mis­tas D.Bra­daus­kas nau­jas par­ei­gas pra­dės ei­ti, kai fi­nan­sų mi­nis­tras pa­si­ra­šys įsa­ky­mą dėl jo pa­sky­ri­mo.

Anks­čiau D.Bra­daus­kas ir VMI va­do­vo pa­va­duo­to­ja Vil­ma Vil­džiū­nai­tė BNS tei­gė esan­tys ne­ap­sisp­ren­dę, ar da­ly­vaus kon­kur­se. Nei su D.Bra­daus­ku, nei su V.Vil­džiū­nai­te BNS kol kas ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.

Lai­ki­nuo­ju VMI vir­ši­nin­ku D.Bra­daus­kas ta­po per­nai lie­pą, kai fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius ne­pra­tę­sė nuo 2005 me­tų spa­lį dir­bu­sio VMI vir­ši­nin­ko Mo­des­to Ka­se­liaus­ko ka­den­ci­jos.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė per­nai prie­kaiš­ta­vo mi­nis­trui dėl VMI dar­bo, nes pra­stai su­ren­ka­mi kai ku­rie mo­kes­čiai, pir­miau­sia - pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis (PVM). Tuo­met R.Ša­džius pri­pa­ži­no, kad VMI su­lau­kė daug kri­ti­kos.

R.Ša­džius, at­siž­vel­gęs į Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­va­das, 2013 me­tų lap­kri­tį sky­rė VMI va­do­vui griež­tą pa­pei­ki­mą. Be to, mi­nis­tras yra tei­gęs, kad si­tua­ci­ja VMI yra pra­sta ir dėl ne­tin­ka­mų in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų.

D.Bra­daus­kas yra Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Bro­niaus Bra­daus­ko sū­nus.