VMI vadove paskirta Edita Janušienė
Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai (VMI) ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus va­do­vaus Edi­ta Ja­nu­šie­nė, iki šiol Lie­tu­vos ban­ke dir­bu­si vy­riau­sią­ja au­di­to­re.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka tre­čia­die­nį pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo VMI va­do­ve pa­sky­rė kon­kur­są lai­mė­ju­sią E.Ja­nu­šie­nę. Par­ei­gas ji pra­dės ei­ti lie­pos 28 die­ną, pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja.

Pa­sak V. Ša­po­kos, VMI yra ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­riai rei­ka­lin­gas pri­sii­man­tis at­sa­ko­my­bę, stra­te­giš­kai mąs­tan­tis, aukš­ta kom­pe­ten­ci­ja bei pa­gar­ba vals­ty­bei pa­si­žy­min­tis va­do­vas.

„Ti­kiu, kad nau­jo­ji va­do­vė su­stip­rins VMI iš vi­daus bei kurs tei­sin­gus san­ty­kius su iš­ori­niais klien­tais. Ir mes ma­ty­si­me skaid­rią, pa­vyz­din­gą, efek­ty­viai vei­kian­čią ins­ti­tu­ci­ją, ku­rios pa­grin­di­niai veik­los pri­ori­te­tai bus ge­rė­jan­tis mo­kes­čių su­rin­ki­mas bei re­zul­ta­ty­vi ko­va su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka“, – sa­ko V. Ša­po­ka.

Edi­ta Ja­nu­šie­nė yra bai­gu­si Vil­niaus uni­ver­si­te­tą, įgi­ju­si eko­no­mis­tės iš­si­la­vi­ni­mą. Nuo 2013 m. dir­ba Lie­tu­vos ban­ko Vi­daus au­di­to sky­riaus vir­ši­nin­ke. Taip pat yra dir­bu­si Vals­ty­bės kon­tro­lė­je bei įvai­rio­se par­ei­go­se VMI.

Lie­pos 3 d. vy­ku­sia­me kon­kur­se vir­ši­nin­ko par­ei­goms užim­ti da­ly­va­vo 6 pre­ten­den­tai iš 11 ofi­cia­liai už­si­re­gis­tra­vu­sių kan­di­da­tų. Lai­mė­to­ją iš­rin­ko ko­mi­si­ja, su­da­ry­ta iš 9 skir­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų.